Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5115
Title: 8- Manifoldlar Üzerinde Spinc Yapıları
Other Titles: Spinc Structures On 8-manifolds
Authors: Bilge, Ayşe Hümeyra
Uğuz, Selman
Matematik Mühendisliği
Mathematics Engineering
Keywords: : spinc yapıları
8-manifoldlar
spinc structures
8-manifolds
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ilk önce vektör demetlerinin karakteristik sınıflarının eğrilik 2-formunun invariyant polinomları cinsinden ifadesi incelenmiş ve eğrilik 2-formunun çeşitli kuvvetlerinin izleri ile invariyant polinomlar arasındaki sayısal bağıntılar hesaplanmıştır. Daha sonra spinc yapılarının reel ve kompleks temsilleri incelenerek, koşulunu sağlayan anti-Hermitsel matrislerin manifold yapısı belirlenmiş, bu manifoldların maksimal alt uzaylarının boyutları hesaplanmıştır. spinc yapısına sahip 8-manifoldların reel ve kompleks temsilleri ayrıntılı olarak incelenmiş, bu temsiller ile spinc yapısını belirleyen “kalibrasyon 4-formu” arasındaki bağıntılar ortaya çıkarılmıştır.
In this study, the expression of the characteristic classes of vector bundles in terms of the invariant polynomials of the curvature of a connection is reviewed and the numerical relations between the traces of powers of the curvature 2-form matrix and the invariant polynomials are obtained. Then the real and complex representations of spinc structures are reviewed and the manifold structure and the dimension of maximal linear subspaces of the skew-hermitian matrices satisfying the condition , are determined. The real and complex representations of spinc structures on 8-manifolds are studied in detail and the relations between these representations and the “calibration 4-form” are elucidated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/5115
Appears in Collections:Matematik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2152.pdf351.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.