Salda Gölü Güncel Magnezyum Çökellerinin Kristalizasyon Mekanizması Ve Sı (saturatıon Index) Özellikleri

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Sezer, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Salda Gölü (Burdur) ve çevresinde çökelen sedimanter yataklardan olan hidromanyezit çökellerinin oluşum ve depolanma mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik olarak örnekleme ve kimyasal incelemeler yapılmıştır. Hidromanyezit oluşumlarında ana kaynağın ultrabazik - bazik çevre kayaçları olabileceği, ancak bununla beraber yer yer hidromanyezitlerin sergilediği değişik karakterler nedeni ile, gelişimlerinde farklı evreler olduğu düşünülmektedir. Göl içi ve çevresindeki Hidromanyezit seviyelerinin bugünkü konumlarının, olasılıkla tektonik etkiler altında, ikincil nitelikli olduğunu; halen çökelimini sürdüren oluşumların da belirtilen ikincil yerleşim esnasında gelişen yeniden çözülme ve çökelme işlevleri çerçevesinde oluşan ikincil bir depolanma sürecinin ürünü olabileceğini olasıdır. Göl sularındaki farklılıklar ve özellikle Ca/Mg oransal değişimleri bu yaklaşımları desteklemektedir. SI çalışmalarından elde edilen sonuçlar anyonik ve katyonik dağılım haritaları ile birlikte yorumlanmış ve birçok açıdan farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklılıklar hem yatay hem düşey hidromanyezit oluşumunu aragonit ve huntit oluşturacak konsantrasyona sahip göl suyu düzeyleri nedeniyle atmosferik koşullarda oluşabileceği tespit edilmiştir. Yüzey, 20 mt., 40 mt., ve 60 metredeki hidromanyezit, aragonit, dolomit, oluşturacak çözeltilerin varlığı Salda Gölü nün lake meromitic türü bir göl gelişimine sahne olduğu fikrini kuvvetlendirmiştir. Bu gelişimde tektonik unsurların etkili olduğu kuvvetli muhtemeldir. Belirtilen gelişimler ile farklı evre çökelim olaylarının sonucu olabilecek Hidromanyezit oluşumları, göl tabanı olası bir kırık zonundan da beslenmiş olarak gelişmiş olabilirler.
Hydromagnesite (Mg5(C03).(OH)2.4H2O) occurrences are being formed under the control of sedimentary processes the lake of Salda(Burdur) and surrounding which was developed in the small and big scate magmatic and sedimantary ore bed formation as a result of active tectonism. The mechanism of formation and crystallization of the Hydromagnesite discussed. The one of the possible source of Mg in order to form the Hydromagnesite is ultrabasic-basic rocks in the region. Probably under tectonic condition of the Western Anatolia hydromagnesites were dissolved and redeposited within the lake. The differences especially in term of the Ca/Mg ratio in the water of the lake supports this idea. Furthermore, the various levels of hydromagnesite in the lake side are the other actual observations which are well connected to this postulation. The results of SI studies evaluated by anionic and cationic base maps. Chemistry of samples collected surface, 20 mt., 40 mt, 60 mt. were researched for cationic behaviour and also with the respect to saturation index properties. The results showed that the concentration of the lake water exhibit lateral and vertical changes. Due to the chemistry of water is suitable for aragonite and huntite formation, hydromagnesite perception seems to be possible in atmospheric conditions. This possibility reveal that the Salda Lake is a chemically stratificared lake , a lake meromitic. Additionally active tectonics observed in the area creates favourable conditions for this postulation. It is thought that all observations and the results had been formed under the effect of different period occurrences of Hydromagnesite formation had been formed under the effect of a probable fault zone in the lake base.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
SI (Saturation Index), Salda Gölü, Jeokimya, Hidromanyezit, SI (Saturation Index), Lake Salda, Geochemistry, Hydromagnesite
Alıntı