Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4375
Title: Adana Tepebağ Ve Kayalıbağ Kentsel Ve Arkeolojik Sit Alanı Koruma Projesi
Other Titles: Adana Tepebağ, Kayalibağ Urban And Archeological Site Conservation Project
Authors: Eyüpgiller, Kemal Kutgün
Umar, Nur
Restorasyon
Restoration
Keywords: Adana
Tepebağ
Kayalıbağ
Restorasyon
Koruma Projesi
Adana
Tepebağ
Kayalıbağ
Restoration
Conservation Project
Issue Date: 9-Nov-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Adana’nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Tepebağ ve Kayalıbağ mahalleleri ele alınmıştır. Bu mahallelerin çalışma alanı olarak belirlenmesinin asıl nedeni geleneksel sivil mimarlık örneklerini Adana’nın diğer bölgelerine oranla daha çok barındırmasındandır. Çalışmada alan içerisinde bulunan sivil ve anıtsal mimari yapılar belgelenmiş, geçmişten günümüze bu bölgenin geçirdiği değişim incelenmiştir. Söz konusu mahallelerin günümüzdeki durumunu gösteren çevresel ve fiziksel analizler yapılmış bunun yanında yapılan anketlerle çalışma alanının mevcut sorunları tespit edilerek sosyal durumunu anlatan analizler hazırlanmıştır. Bununla beraber Alana yönelik hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı ve Adana Nazım İmar Planı incelenip, değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, elde edilen verilerden yola çıkılarak mahallelerdeki sosyal doku, arkeolojik ve kentsel sit alanı olma özelliği ve Adana’daki konumu göz önünde bulundurularak, çalışma alanındaki tarihi dokunun korunup yaşanabilir bir bölge haline gelmesini amaçlayan tek yapı ve alan ölçeğinde koruma önerileri geliştirilmiştir.
In this study, Tepebağ and Kayalıbağ parishes that are known first two settlements in Adana have been taken up as the dissertation area, because of including the traditional civilized architectural samples more than other areas. In the study, Civil and monumental architectural buildings were documented, alteration of these parishes, throughout the ages, was examined. Physical and enviromental analysises were prepared for designating the current situation of these areas. In addition to this, existing problems were found out with the aid of public survey and prepared new analysises which describe social circumstances. Furthermore, municipal projects that aim conservating the areas were evaluated. In conclusion, with the help of these data, features of parishes’ social texture, archeological and urban site area and location in Adana, both single building and area scale new conservation suggestions were developed for making these places more liveable.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/4375
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11122.pdf107.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.