Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4372
Title: Besiktaş Rum Okulu Restorasyon Projesi
Other Titles: Restoration Project Of Besiktas Greek School
Authors: Tanyeli, Gülsün
Okuyucu, Özgür Boran
434237
Restorasyon
Restoration
Keywords: Beşiktaş
Beşiktaş Rum Okulu
İkiz evler
Besiktas
Besiktas Greek School
Twin Houses
Issue Date: 28-Jun-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul Beşiktaş’ ta 291 ada, 7 parselde bulunan Beşiktaş Rum Okulu için restorasyon projesi hazırlanmıştır. Ancak bunun için öncelikle Rumların İstanbul’ da yaşadıkları semtler ve bu semtlerde açmış oldukları en eski ve en büyük okullar incelenmiştir. Ayrıca yaşanan siyasi olaylara bağlı olarak nüfusun azalması ve okulların kapanması da araştırma konusu olmuştur. Okulun bulunduğu Beşiktaş semtinin tarihsel gelişimi, semtte yaşayan azınlıklar ve okulları da incelenmiştir. Beşiktaş Rum Okulu’ nun restorasyon projesi hazırlanırken öncelikle günümüzdeki durumunu belgelemek amacıyla rölöve çalışması yapılmış, malzeme ve bozulma analizleri de bu rölöve çalışması üstünde hazırlanmıştır. Okulun özgün mimarisini belgelendirmek amacıyla restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Restitüsyon projesi için yapılan araştırmalarda okulun eğitim faaliyetine başlamadan önce yapıların ikiz ev olduğu ortaya çıkmıştır, bu sebeple eş dönem ikiz evleri de araştırma konusuna dahil olmuştur. 1975 tarihten bugüne kadar kullanılmayan yapının yeniden kullanılması için öncelikle müdahale analizi yapılmış ve hazırlanan restorasyon projesinde yapıya yeni bir işlev verilmiştir. Restorasyon projesinde Beşiktaş Rum Okulu’ nun, hem Beşiktaş’ ın merkezinde hem de semtte bulunan üniversitelerin merkezinde olmasından dolayı, hem de azınlık okulları ile bilgilerin günümüzde çok dağınık olmasında dolayı “Azınlık Okulları Araştırma Merkezi” olarak kullanılması önerilmiştir.
In this study, Besiktas Istanbul, located 291 islands 7 parcel, Besiktas Greek School, the restoration project was prepared. However, this requires that the Greeks in Istanbul, their neighborhoods and they have opened the oldest and largest schools investigated. Also, depending on political events in the aging population and the closure of schools of minorities has been the subject of the investigation. Besiktas district, the school is located, historical development, the minorities who live in the neighborhood and the schools were also investigated. Greek School Besiktas first preparation of the restoration project to document the current status, survey work was done, materials analysis and distortion analysis has been prepared on the operation of this survey. Restoration project was prepared to document the school s original architecture. Restitution Project, made for research, before training activity the building is the home of the twin structures have emerged, so it was included in the same period twin houses, the issue of research. Since 1975 until the date on which the unused structure, first the intervention analysis prepared for reuse, a new function was prepared by the restoration project. Besiktas s Greek School restoration project, and Istanbul s central district and also because of the university center, as well as knowledge of minority schools today because of a very messy Minority Schools Research Center is used as proposed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/4372
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12675.pdf91.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.