Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4369
Title: Akseki Cemerler Köyü Ahmet Yılmaz Evi Restorasyon Projesi
Other Titles: Akseki Cemerler Village Ahmet Yilmaz House Restoration Project
Authors: Kahya, Yegan
Çelebi, Talat
433678
Restorasyon
Restoration
Keywords: Antalya
Akseki
restorasyon
kırsal mimari
Antalya
Akseki
restoration
rural architecture
Issue Date: 25-Jun-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada kültür varlığı yapıların ancak belgelenerek ve projelendirilerek gerçek anlamda korunabileceği göz önünde bulundurulmuş ve tez kapsamında incelenen Ahmet Yılmaz Evi bu doğrultuda ayrıntılı bir şekilde belgelenmiştir. Yapının inşa edildiği dönemden günümüze kadar olan süreçte geçirdiği değişimler tespit edilmiştir. Yapıda çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan bozulmalar analiz edilmiş ve bozulmalara karşı müdahale önerileri sunulmuştur. Restorasyon projesi kapsamında Ahmet Yılmaz Evi’nin özgün işlevini sürdürmesi uygun bulunmuş, en az müdahale ile çağdaş kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermesi sağlanmıştır. Yapı hazırlanan projeye uygun olarak restore edildiği takdirde, özelde Cemerler Köyü, daha geniş anlamda ise Akseki için önemli bir örnek, aynı zamanda bölgedeki koruma bilincinin gelişmesi için de öğretici bir uygulama olacaktır.
Cultural property buildings can only be protected with documented and projected. Ahmet Yılmaz House was also documented and detailed the same line in this thesis. Modifications in the building have been identified from the built period to the present time. Deterioration caused by various reasons was analysed and interventions against deteriorations have been proposed. In the restoration project of Ahmet Yılmaz House has been found appropriate to maintain its original funtion. Less intervention is provided to needs of contemporary users.If Ahmet Yılmaz House prepared in accordance with the project, it is an important example for particularly Cemerler Village and in a broad sense to Akseki Town. Concurently with this study will be instructive for the development of awareness of conservation in the region.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/4369
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12634.pdf67.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.