Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4320
Title: Avasköy Kemeri Restorasyon Projesi
Other Titles: Avaskoy Aqueduct Restoration Project
Authors: Tanyeli, Gülsün
Salman, Mahmut Çıngı
Restorasyon
Restoration
Keywords: Rölöve
Restitüsyon
Restorasyon
Building Survey
Restitution
Restoration
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Avasköy Kemeri’nin ayrıntılı bir şekilde belgelenebilmesi için rölöve çizimleri yapılmıştır. Avasköy Kemeri, 16. yüzyıl Osmanlı su iletim sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca, Mimar Sinan’a ait bir eser olduğu tahmin edilmektedir. Yapı üzerindeki bozulmalar tespit edilerek hasar analizleri çizimlerine aktarılmıştır. Yapıdan elde edilen veriler ve mevcut kaynaklardan ulaşılan bilgiler doğrultusunda restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Yapıyı günümüzde tehdit eden unsurlar tespit edilmiş, yapının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için alınması gereken önlemler saptanarak uygulama yöntemleri belirlenmiştir. Yapı için öngörülen müdahaleler müdahale paftası olarak adlandırılan çizimlere işlenmiştir. Yapının günümüz koşulları göz önüne alındığında, döneminde üstlendiği su iletme işlevini yerine getiremeyeceği açıktır. Bu nedenle restorasyon projesi uygun restorasyon yöntemleriyle hazırlanmıştır.
In this study, a detailed documentation of Avaskoy Aqueduct has been prepared. Avaskoy Aqueduct is an important element of Ottaman Water Supply Systems and which is dated to the 16th century. It is also thought to be a work of Architect Sinan. Deteriorations of the structure has been ascertained and then conveyed to the deteriorations analysis drawings. Reconstitution project with the help of written documents and old drawings has been developed. The factors that are threathining the structure have been ascertained. The precautions and the methods of application have been determined in order to pass over Avaskoy Aqueduct to the next generations. The proposed interventions had been prosessed into the interventions drawings. When the present state of the monument is taken into consideration, its role of transporting water is no longer possible. Thus, restoration drawings are prepared according to proper technics of restoration.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/4320
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8758.pdf348.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.