Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4301
Title: Küçük Mustafa Paşa Hamamı Erkekler Bölümü Restorasyon Projesi
Other Titles: A Restoration Proposal For The Küçük Mustafa Paşa Bath- The Men S Section
Authors: Ahunbay, Zeynep
Kudde, Esra
Restorasyon
Restoration
Keywords: Hamamlar
Mimari
Fatih Dönemi hamamları
Küçük Mustafa Paşa
Restorasyon
Yeniden Kullanım
Baths
Architecture
Baths of Fatih Period
Küçük Mustafa Pasha
Restoration
Re-use
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez, Küçük Mustafa Paşa Hamamı hakkındaki araştırma, gözlem ve tarihi bilgilerden oluşan metin bölümüyle, Erkekler Bölümü nün rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini içermektedir. Cibali yakınındaki Küçük Mustafa Paşa semtinde yer alan çifte hamam; 1477 tarihli Kara Mustafa Paşa Vakfiyesi ne göre, Bursa nın Pazarcık kasabasındaki cami, medrese ve imarete gelir sağlamak üzere, bir vakıf yapısı olarak inşa ettirilmiştir. Tez kapsamında, yapının coğrafi konumu, tarihçesi ve Fatih Dönemi Mimarisi içindeki yeri belirlenmiş; yapının bugünkü durumu tüm ayrıntılarıyla analiz edilerek raporlar, fotoğraflar ve rölöve çizimleriyle belgelenmiştir. Hazırlanan Restitüsyon Projesi, ulaşılan eski harita, fotoğraf ve arşiv belgeleriyle aynı dönem yapılarından edinilen verileri; Restorasyon Projesi ise, koruma amaçlı müdahale önerilerini içermektedir. Çalışmada yer verilen Yeniden Kullanım başlığı, hamamların yeniden işlevlendirilmesinde karşılaşılan sorunları ve belirlenmesi gereken koruma ölçütlerini konu almaktadır. Bu bölümde, mevcut örnekler arasında yapılan karşılaştırmalarla, hamamların yeniden kullanım potansiyeli değerlendirilmiştir. Tezin, Fatih Dönemi Hamamları ve hamamların yeniden kullanımı konularında bir kaynak oluşturması amaçlanmaktadır.
This study includes a text part which is built on observations and historical research of Küçük Mustafa Paşa Bath and survey, reconstitution and restoration projects of the Men s Section. Double bath is located in Küçük Mustafa Paşa, near Cibali quarter. According to the waqf document dated to 1477, it was built as an income generator for the mosque, madrasa and the imaret at Pazarcık in Bursa. In this study, location, historical background and the importance of the bath in the architecture of Fatih Period are determined and the architectural documentation including reports, photographs and survey drawings is prepared. Reconstitution project depends on the data obtained from the old maps, photographs, documents and the comparative study of baths in the same period. Restoration Proposal includes the suggested interventions that are needed for preservation. In the Re-Use part, the evaluation of the problems faced through the re-functioning period is made and the preservation values are determined. Potentiality of re-use of the historical baths is evaluated by the comparisons made among existing models. This study is aimed to be a resource of the Baths in Fatih Period and the re-use potentials of these historical buildings.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/4301
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7084.pdf53.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.