Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3762
Title: İzmit Doğal Gaz Dağıtım Sistemi İçin Tasarım Katsayısı Ve Eş-zaman Kullanım Faktörünün Belirlenmesi
Other Titles: Determining Of Design Coefficient And Coincidence Factor For Izmit Natural Gas Distribution System
Authors: Satman, Abdurrahman
Ünal, Yavuz
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Petroleum and Natural Gas Engineering
Keywords: Eş-Zaman Kullanım Faktörü
Pik Tüketim
Maksimum Saatlik Tüketim
Tasarım Katsayısı
Coincidence Factor
Design Factor
Peak Demand
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı doğal gaz dağıtım sistemlerinde şebekelerin ekonomik ve güvenli boyutlandırılabilmesi için gerekli olan tasarım faktörünün ortaya konabilmesi, pik tüketim değerinin ve pik tüketim hesaplarında çarpan etkisi olan eş-zaman kullanım faktörünün analitik olarak hesaplanmasıdır. Hesaplamalar Türkiye de SCADA Sistemini bütün şebekesine uygulamış olan İzmit Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (İZGAZ)’den sağlanan veriler ile yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak doğal gaz kavramı ve Türkiye’deki gelişimi anlatılarak Tasarım faktörü ve Eş–Zaman Kullanım Faktörünün önemine değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise doğal gaz dağıtım şebeke sistemleri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde doğal gaz dağıtım sistemlerinde düzen ve kısıtlamalarla birlikte şebeke tasarımına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde doğal gaz dağıtım sistemlerinde yük faktörlerinin iki yöntemle hesabına yer verilirken beşinci bölümde İzmit Doğal Gaz Dağıtım Sistemi ile ilgili genel bilgilere yer verilmiş daha sonra dördüncü bölümde anlatılan iki farklı yöntemle tasarım katsayıları hesaplanmış ve son olarak ta Eş–zaman kullanım faktörünün hesabı yapılmıştır. Altıncı ve son bölümde ise çalışmada elde edilen sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir.
The aim of this thesis is to study and estimate the numerical values of the design and coefficient, which have outstanding effects at the calculation of the amount of peak consumption of natural gas, which as a result is required to design natural gas distribution systems economically and reliably. Calculations are realized by using the data obtained from İzmit Natural Gas Distribution Company (İZGAZ), utilizing the SCADA system for its complete network. At the first part of the thesis, the concept of natural gas is given, the development of natural gas usage in Turkey is explained and the importance of design coefficient and coincidence factor usage is emphasized. At the second part, the natural gas distribution systems are described. At the third section, natural gas network design is explained together with the design criteria used. At the fourth part, calculation of peak consumption by using two different methods is explained. At the fifth part, general information about İzmit natural gas distribution system is given. Then, the design coefficient is calculated by using two different methods explained at the fourth part and finally the coincidence factor is calculated. At the sixth and the final part, the results obtained by this study and the recommendations are given.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/3762
Appears in Collections:Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4568.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.