Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3758
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇınar, Murattr_TR
dc.contributor.authorOrang, Ali Jahedtr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-09-09tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-29T15:43:33Z-
dc.date.available2015-05-29T15:43:33Z-
dc.date.issued2013-09-13tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3758-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractSon yıllarda petrol ve doğal gazdaki talep artışı özellikle düşük geçirgenlikli gaz ve şeyl gazı gibi alışılagelmemiş enerji kaynaklarının geliştirilmesine yol açmıştır. Düşük geçirgenlikli gaz rezervuarlarının geçirgenlik değerleri, hidrolik çatlatma olmadan üretimin ekonomik değerlere ulaşmasını mümkün kılmamaktadır. Tanım gereği bu tip rezervuarların geçirgenlik değerleri 0.1 mD’den (0.9869×10-15 m2) gözeneklilik değerleri ise yüzde 10’dan küçüktür. Bu tip rezervuarların geçirgenliklerinin çok düşük olmasından dolayı yarı kararlı akışa geçiş süreleri alışılagelmiş rezervuarlar kıyaslandığında çok uzundur. Bu tezde dört yöntem tamamı MATLAB (2010) yazılımında yazılan programlarla değerlendirilmiştir. Sonuçlar dokuz kuyunun saha verileri ve ECRIN (2012) yazılımında üretilen 3 sentetik örnek ile karşılaştırılmıştır. Yazılan programlar akış debilerini, özetlenen matematiksel modeller ile simule etmektedir. Kümülatif üretim değerleri her model için hesaplanmış ve çıktılar kuyu bazında karşılaştırılmıştır. Üretim debisi azalım eğrisi yöntemleri alışılagelmiş olarak ancak verilerin sınır etkilerini hissettikleri yarı kararlı akış bölgesine uygulanabilir.tr_TR
dc.description.abstractIn recent years increasing demand of oil and gas evoked the development of unconventional energy resources especially tight gas and shale. Tight gas reservoirs have such a low permeability that huge hydraulic fracturing is necessary to produce a well at economic rates. Tight gas reservoirs by definition have permeability less than 0.1 mD (0.9869×10-15 m2) and porosity less than 10 percent. For a long time unconventional gas reservoirs have been thought too complicated to produce because of very low permeability of these reservoir systems; however, recent advances in the fracturing technology lead the way for the exploitation of these reservoir systems. trustable methods are needed for prediction of producible portion of hydrocarbon in place. Therefore, estimation of hydrocarbon in place is one of the important issues regarding unconventional resources. In this thesis four methods are discussed by written scripts in MATLAB (2010). The results are compared with field data from 9 wells and 3 synthetic cases generated using ECRIN (2012) software. The written codes simulate the flow rates using summurized mathematical models. Cumulative production is calculated for each flow rate model and all the outputs are compared on a well basis.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectdüşük geçirgenlikli gaztr_TR
dc.subjectşeyl gaztr_TR
dc.subjectalışılagelmiş rezervuartr_TR
dc.subjectakış debi.tr_TR
dc.subjectTight gasen_US
dc.subjectShale gasen_US
dc.subjectUnconventional Reservoirsen_US
dc.subjectFlowrate modelen_US
dc.titleAlışılagelmemiş Gaz Rezervuarlarında Üretim Debisi Azalım Eğrisi Yöntemlerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison Of Decline Curve Methods For Unconvetional Gas Reservoirsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10015248tr_TR
dc.contributor.departmentPetrol ve Doğalgaz Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentPetroleum and Natural Gas Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14026.pdf34.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.