Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3662
Title: Enterobacter Grubu Mikroorganizmaların Kolon Kanseri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Other Titles: Investigation Of The Effects Of Enterobacter Group Of Microorganisms On Colon Cancer
Authors: Karataş, Ayten
Yurdakul, Dilşad
10022853
Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji
Molecular Biology and Genetics
Keywords: Kanser
Enterobacter
İnflamasyon
Apoptoz
Kolon
Cancer
Enterobacter
Inflammation
Apoptosis
Colon
Issue Date: 27-Dec-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bakteri türleri ve kanser arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere pek çok çalışma yapılmıştır. Fakat Enterobacter spp. ve kolon kanseri arasındaki muhtemel ilişkiyi gösterebilecek herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada, Enterobacter grubu mikroorganizmaların kolon kanseri üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Test edilen suşlardan altısı CRL1790 veya NCM460 hücre hattı üzerinde etkili olarak tanımlanmıştır. Bütün etkili suşlar, en uygun konsantrasyonlarda hücre canlılığı ve çoğalmasını arttırmış, apoptozu düşürmüştür. COX-2 ekspresyonu negatiftir. Etkili suşlardan üçünün NFKB ve Bcl2 ekspresyonunu arttırarak apoptozu düşürdüğü saptanmıştır. Bunlardan birisi ise CRL1790’da CD24 seviyesini arttırmıştır. DE8, filogenetik analize göre başka bir yolak takip ederek CRL1790’da CD24 seviyesini ve NFKB ekspresyonunu arttırmıştır. Fakat, Bcl2 ekspresyonunu etkilememiştir. Sonuç olarak, veriler Enterobacter suşlarının kolon kanserine yol açabileceğini göstermektedir. Bu çalışma, kolon kanseri başlangıcı ve ilerlemesinde Enterobacter spp. nin klinik olarak önemli bir faktör olabileceğini gösteren ilk çalışmadır. Tedavi için yeni stratejiler geliştirilmesine yönelik çalışmalar hayvan modelleriyle genişletebilinir.
Many studies have been performed to determine the interaction between bacterial species and cancer. However, there has been no attempts to demonstrate a possible relationship between Enterobacter spp. and colon cancer. Therefore, it is aimed to investigate the effects of Enterobacter group of microorganisms on colon cancer in the present study. Six of the strains tested were defined as effective either on CRL1790 or NCM460 cell line. All effective strains increased the cell viability and proliferation at their optimum concentrations and decreased apoptosis. COX-2 expression was negative. Three of the effective strains decreased apoptosis by increasing NFKB and Bcl2 expression. One of them increased CD24 level in CRL1790. Using another pathway according to phylogenetic analysis, DE8 increased CD24 level and NFKB expression on CRL1790. However, it did not affect Bcl2 expression. In conclusion, the data indicated that Enterobacter strains might promote colon cancer. This is the first study showing that Enterobacter spp. may be a clinically important factor for colon cancer initiation and progression. Studies can be extended on animal models in order to develop new strategies for treatment.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/3662
Appears in Collections:Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14149.pdf13.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.