Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3549
Title: Günümüzde Mimarlığın Çoğalma Aralığı Olarak Yüzey
Other Titles: Surface As A Proliferation Interval In Today S Architecture
Authors: Şentürer, Ayşe
Aydın, Aslı
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Yüzey
Kamusal - Özel
İç - Dış
Sınır
Surface
Public – Private
Interior – Exterior
Boundary
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Enformasyon çağında gündelik hayatı dönüştüren iletişim, değişim, hareket, hız, bilgi, etkileşim gibi kavramlar mimarlık alanında tasarım ve üretim süreçlerinde de etkili olarak, değişen alışkanlıklar ve talepler doğrultusunda mimarlık ürününe etkimişlerdir. Tez çalışması kapsamında bu faktörlerin yüzeyler üzerindeki yansımaları örnekler üzerinden incelenmiştir. Yüzeyin, hem içeriye hem de dışarıya etkiyerek; fiziksel, kavramsal, programsal ve görsel olarak mimarlığın çoğalma aralığını oluşturduğu görülerek, yüzeydeki bu çoğalma durumunun arkasındaki faktörler ve açılımları ortaya çıkarılmıştır. Çağın etkileri, kavramsal düşüncenin itici gücü, bilim, teknoloji ve malzemedeki gelişmeler, disiplinler arası işbirliği ve mimar - işveren - kullanıcı ilişkisinin yüzeydeki çoğalma durumuna etkiyen faktörler olarak öne çıktıkları görülmüştür. Kamusal ve özel arasında gevşekleşen sınırlar, değişebilen farklı geçirgenlik dereceleri, kullanıcı, bina ve çevresi arasında gelişen etkileşim ve farklı işlevlerin entegrasyonu değişen yüzeyin öne çıkan imkânları olarak sıralanmıştır. Tezin sonuç bölümünde ise yüzey üzerinden değerlendirilen açılımların yaygın mimarlık uygulamalarındaki karşılıkları tartışılarak gündelik hayatla ilişkisi üzerinde durulmuştur.
In this era of Information, terms like communication, change, motion, speed and interaction that transformed daily life, also affected the architectural field as a response to changing requirements and habits, in terms of design and production processes and architectural product. In this study effects of these factors on building surfaces are explored by analyzing different types of examples. During the study it is observed that surfaces act as mediators between inside and outside and create physical, conceptual, programmatic and/or visual proliferation intervals, revealing the factors behind this proliferation and possibilities. Influences of the information age, conceptual thinking, developments in science, material and technology, interdisciplinary collaboration and architect - client - user relations are the main factors that effect the differentiation of surfaces. Blurred boundaries between inside and outside, changeable transparency degrees, interaction between user, building and environment and integration of various functions can be considered amongst the possibilities created by surfaces. In the conclusion, aforementioned possibilities and conditions of the surface are discussed with their equivalents in daily life and architecture.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/3549
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8773.pdf25.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.