Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3538
Title: Türkiye’de İktidarın Modernleşme Projesi Olarak Otoyol
Other Titles: Highway As A Modernity Project Of The Authority In Turkey
Authors: Kahvecioğlu, Hüseyin
Çakıroğlu, Alper
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Otoyol
Kentleşme
Politika
Highway
Urbanism
Politics
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Eski çağlardan bu yana kentsel alanlar iktidarın kendi anlayışıyla şekillendirdiği bir temsil alanı olmuşlardır. Bu durum modernite projesinden sonrada farklılaşmamış mekan bu sefer ideolojiler ve yeni dünya düzenleri ekseninde şekillenmiştir. Bu çalışmada mekan ile iktidar arasındaki bu kaçınılmaz ilişkiden yola çıkarak, otoyol üretimi örnekleri üzerinden Türkiye’de kent ve politik irade arasındaki ilişkinin nasıl sürdürüldüğü araştırılmaktadır. Yol konusu ile ilgili genel tanımlar hatırlanarak yakın tarihte çeşitli uygulamalar eşliğinde otoyol ve kentleşme ilişkisi tariflenmektedir. Otomobil ve kentlinin süregelen ayrılmaz birlikteliği sayesinde ortaya çıkan otomobil kültürü farklı bir yaşam tarzına dönüşmüş otoyollarda kentin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle Cumhuriyet dönemi sonrasında otomobil üretiminin hızlanmasıyla ülkenin ulaşım politikalarının değişmesi ve günümüze kadar gelen süreçteki projeler ve uygulamalar incelenerek bu üretimin nasıl gerçekleştirildiği tartışılmaktadır. Otoyollar zamanla hızlı kalkınma hamlelerinin öncelikli projeleri olmuş ve spontane uygulamalar sayesinde kent üzerinde yıkıcı bir sürecin aracı haline gelmişlerdir. Bu yıkıcılık modernleşme sürecinin ülkemizde eksik kalması ve tamamlanamaması sayesinde günümüzde de hissedilmektedir. İktidarın bu geç kalmış yıkım ve üretim sürecindeki yaptırım gücünü ne şekilde kullandığı da Türkiye’de kentlerin kaderini belirlemektedir. Bu tez iktidarın otoyol üzerinden temsil ettiği politik iradenin tercihlerini, Türkiye’de otoyolun farklı boyutlarını ve kentleşme ile olan keskin ilişkisini açıklanmayı hedeflemektedir. Günümüze kadar olan süreçte otoyol siyasi iktidarın desteklediği bir kalkınma projesi olmakla beraber bir çeşit modernleşme ve kentleşme modeli yaratmıştır. Bugün ülkemizde şehirlerin geleceği inşa edilen otoyol projeleri sayesinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu süreçte otoyol, politik iradenin mekansal bir temsil olarak somutlaşırken, aynı iradenin ve otoritenin reklam aracı ve çağdaşlaşmanın bir simgesi olarak ta gündemde kalmıştır.
From antiquity to modern times, urban spaces have been an acting area which had been formed by the perceptions of authority. After modenity the situaion remained same but this time space was formed in the axis of new ideologies and new world orders. In this study, starting out of this inevitable relation between space and authority, how the relationship between space and politic volition is carried on in Turkey is researched by exploring the examples of highway production. Firstly the basic definitions about “way” is reminded and relation between highway and city is described by the help of some international examples. After a period of time the company of a car and its owner has lead to an automobile culture which has made the highways an unbreakable part of the city. In Turkey after the republic was formed, the national transportation policy has been changed with the boost in automobile production. The projects and practices of highway production in Turkey is the main research area of the thesis. The effect of automobile culture can be seen in the cities after 1950’s with wide roads. After a period of time highway production has gained an high priority in the development activities of the goverment and become a tool of destructive period on the city. This destruction can be seen at our time because of the reason that modernity project of Turkey remained undone. In this period of destruction and production the will used by the government designates the fate of our cities. This thesis aimes to explain the choices of this political will on the highways and the different dimensions of highway with its sharp relation with the urban space. In the period lasts at our day highway production as a fast development project has also turned into a modernity and urbanism model. Today most of the cities’ future is designated by the highway applications. On the other hand higway also embodied the act of political motivation and is served as a tool of propaganda and a symbol of contemporary culture by the same authority.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/3538
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7793.pdf7.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.