Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3516
Title: Mimarlıkta Hakikinin Sanallaşması Ve Sanalın Hakikileşmesi
Other Titles: Virtualization Of The Actual And Actualization Of The Virtual In Architecture
Authors: Uluoğlu, Belkıs
Öz, Nurhayat
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: sanallık
sanal mekan
fiziksel mekan
mekan-beden dönüşümü
hibrid mekan
virtuality
virtual space
physical space
transformation of space-body
hybrid space
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalışmanın bütünü sanal ve hakiki arasındaki ilişkide var olan gerilimin yeni anlayışların ortaya çıkışında oldukça büyük bir etkinliğe sahip oluşunu gösterme üzerine bir denemedir. Mimarlık için sanal ve hakiki arasındaki ilişkinin potansiyeli mekân, beden ve zaman kavramlarının yeniden gözden geçirilmesinde ortaya çıkar. Mimarlık öncelikle soyut bir düşünce ortamıdır. Sanal kavramı günümüzdeki teknolojik ve dijital tanımlara eklemlenmeden önce de mimarlık için büyük bir anlam taşımıştır. Dolayısıyla sanal kavramının mimarlık üzerindeki etkileri araştırılırken mekânın sanal kavramı ile olan ilişkisi, mekânın temsil edilme ve bu temsil edilen mekânın beden tarafından algılanma tarihi ile özdeşleştirilebilir. Geçmişteki örneklerin daha çok “ruh”un mekânı ya da mekânın “ruh”unu ortaya çıkarmaya çalışması mimarlıkta “hakikinin sanallaşması” olarak yorumlanabilir. Mimarlıkta “sanalın hakikileşmesi” ise günümüz örneklerindeki dijital sanal kavramının, mekânı önce siberuzayda sanallaştırması daha sonra da bu sanal olanı organikleştirerek gerçekleştirmeye çalışması durumudur. Çalışma kapsamında bu iki ana kavram bir araya getirilerek mekânın ve bedenin, bu uzun süreç içerisinde, geçirdiği dönüşümler ve özellikle de “sanalın hakikileşmesi” üzerine yapılan deneysel çalışma ve araştırmalar mekân ve beden arasında kurulan ilişki üzerinden incelenerek günümüz çağdaş mimarisine ne tür bir katkı ve etki oluşturduğuna dair bir çalışma üzerine yoğunlaşılmıştır.
The body of the thesis is an attempt to designate that the tension in the relation of virtual and actual has a great efficiency in the emergence of new concepts. The potentiality of the relation between virtual and actual for architecture reveals in the review of space, body and time. Architecture, before all else, is an abstract thinking medium. The concept of virtual already had a great meaning for architecture before being articulated with technological and digital definitions nowadays. Consequently, as investigating the effects of the virtual in architecture, the relation of virtual between space can be identified with the history of both the representation of space and the body perceiving this represented space. Former instances can be interpreted as the “virtualization of the actual” in architecture since they attempt to reveal out the space of the “spirit” or the “spirit” of the space. In that case, “the actualization of the virtual” in architecture in nowadays instances with its digital connotations is, first of all, the situation of virtualizing space in cyberspace and then actualizing this virtual space by using its organic expansions. In the enclosure of the thesis these two main concepts are assembled to analyse the transformations of space and body in this long process and especially in the situation of the “actualization of the virtual” going through the experimantal works and investigations on the relation between space and body, and through these aspects, the thesis majors on the contributions and effects on contemporary architecture.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/3516
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7293.pdf10.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.