Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3509
Title: Mekan Tasarımında Doğal Işığın Etkileri
Other Titles: Daylight Effects In Architectural Design
Authors: Gökmen, Gülçin Pulat
Tezel, Derya
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Doğal ışık
Mekan
Tasarım
Algı
Daylight
Space
Architectural design
Perception
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Mekan türü ne olursa olsun içinde gerçekleştirilecek eylem için ışık önemli bir faktördür. Işık mekanın görülebilmesi, algılanabilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan en önemli öğedir. Mimari mekan tasarlanırken doğal ışığın bir yapı elemanı olarak değerlendirilmesi tasarımda farklı ve özgün sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, doğal ışık, mekan, tasarım ve algı kavramları, tezin kapsamını oluşturmakta, mimari mekanda doğal ışığın fiziksel ve simgesel açıdan tasarıma etkileri ortaya konulmaktadır. Çalışmanın özgün bölümünde mekan ve doğal ışık ilişkisini tasarımlarında kullanan mimarlar arasından seçilen yedi mimarın yapıları incelenmekte aralarından amaca uygun olanlar seçilerek kısaca anlatılmaktadır. Daha sonra mimarlar ve yapıları karşılaştırılarak doğal ışığı yapılarında kullanım amaçları, kullanım biçimleri ve hangi anlamlarda kullandıkları incelenmektedir. Sonuçta seçilen mimarların yapılarında doğal ışığı bazen fiziksel, bazen simgesel anlamlar vererek tasarım ilkesi olarak kullandıkları ve doğal ışığı tasarlanan mekana zenginlik katacak bir öğe olarak gördükleri ortaya çıkmaktadır.
In every space daylight is an important factor for the actions. Light is the most important element for seeing, perceiving and using the space. While the architectural space is designing, if daylight designs as an elemant of the structure, daylight creates different and original effects. In this thesis, daylight is researched for its effects on human psychology and the way of using daylignt to symbolise religious and mistical meanings. In the original section seven architects are selcted that use space and daylight relation in their designs, and their works is researhed. Architects and buildings are compared, purposes and ways of using daylight is searched. Symbolic and physical usage of daylight in their projects are compared. In the conclusion the selected architects uses daylight physically or symbolically as an element of design, and strengthen the meaning of space
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/3509
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7082.pdf46.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.