Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3503
Title: Kamusal Mekan Kalitesinin Yükseltilmesinde Yöntemler Ve Kamusal Sanatın Rolü
Other Titles: Methods On Improving The Quality Of Public Places And The Role Of Public Art
Authors: Özsoy, Ahsen
Bayram, Bahar
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Kamusal Mekan
Kalite Yükseltme
Kamusal Sanat
Public Place
Quality Improvement
Public Art
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Toplumun her kesiminden tüm bireyler için ortak kullanım alanı olan kamusal mekanlar, geçmişten günümüze çevreyle iletişim kurma, temel ihtiyaçları karşılama, kente dair izlenimler edinme ve toplum olma bilincinin gelişimi gibi pek çok noktada önemli rol oynamıştır. Kişiler gerek bulundukları çevreyle, gerekse diğer insanlarla iletişim halinde olduklarında, mekanla ilgili güçlü duygular edinirler ve kendilerini toplumun parçası gibi hissederler. Bu anlamda kentsel kamusal mekanlar, çevre imajını oluşturan ve toplum kimliğini ortaya koyan sosyal yaşam platformu olma özelliğiyle, kent yaşamında sosyo-kültürel etkilerin meydana geldiği mekanlar olarak karşımıza çıkar. Ancak tarihsel ve kültürel süreçlerin etkileriyle, her toplum kendi anlam ve potansiyellerine göre, kendine özgü kamusal mekanını üretir. Her ne kadar, hızla ilerleyen teknoloji, küreselleşme, ekonomik dinamikler, modernite gibi insan yaşamını doğrudan etkileyen gelişmelerle kamusal mekan yapılanması çeşitli değişimlere uğramışsa da, söz konusu üretimde ortak bir kenti güzelleştirme çabasının varlığından söz etmek mümkündür. Günümüzde pek çok ülkede, çevresel kalitenin arttırılması ve kişilerin bulundukları mekanlardan hoşnutluk duyabilmeleri konularında çalışmalar yapılmaktadır. Kamusal mekan düzenlemelerindeki sanat etkinliği de, mekan imajı ve çevresel kimliğin oluşumunun yanı sıra, çevre içindeki insan davranışlarını motive etmesi ve görsel bütünlükte estetik bir beğeni yaratmasından dolayı, söz konusu kalite arayışlarında ciddi bir önem teşkil etmektedir. Tez çalışmasının amacı, mekanın bir öğesi olarak sanat çalışmalarının kamusal mekanlarda kullanımının, insana sunduğu farklı mekan deneyimlerini tanımlamak, fiziksel ve sosyal etkileşimlerle kent yaşamına katkılarını ortaya koymak ve kamusal mekan kalitesinin yükseltilmesinde uygulanan yöntemlerle, sanat faktörünün kalite üzerindeki etkilerini araştırmaktır.
From the time that humans first started to live in a settled way, the effect of public places (as the common space for the people from every section of the community) on communications with their surroundings, and the need to meet the main requirements, have signs about the city, and improve the community’s conscious cannot be overestimated. People have deep feelings about a place or feel themselves as part of the community when they are in contact with the environment and other people. From this point of view public places, with the feature of being a life platform by creating the image of environment and identifying the properties of community, are the residence of social-cultural activities. With the effect of the historical or cultural process, all the communities create their own special public places. Even though, with the effects of globalism, technology, economic dynamics and modernity, the design of public places has changed. It can be mentioned, however, that there is always an effort to beautify the common city. Nowadays, many governments are working to improve the environmental quality and the satisfaction about the places. When organising public places, the role of art cannot be disregarded during this quality research with its image of the place and the creation of its environmental identity. The aim of this research is to identify the usage of art in public places, the different experiences that are presented to people and the role of art on improving the quality of public places by recognising the contributions on physical and social interaction.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/3503
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4797.pdf16.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.