Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3416
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞentürer, Ayşetr_TR
dc.contributor.authorArmağan, Coşkun Çağlartr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-07-11tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-28T13:58:53Z-
dc.date.available2015-05-28T13:58:53Z-
dc.date.issued2011-07-15tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3416-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractMateryal, mimarlığın en temel varoluşsal öğelerinden biridir. Materyal kavramı, doğada bulunan materyalden başlayarak günümüze kadar gelinen süreçte pek çok kuram açısından konu edilmiştir. Bu çalışmada farklı olarak materyal, kuramsal açıdan dolaylı olarak ele alınan bir unsur değil doğrudan ele alınan unsur olmuştur. Mekânı oluştururken bir değer olarak materyalin ifade ettiği anlam önemlidir. Buna rağmen materyal genellikle yapı bilgisi gibi teknik bir alana sıkıştırılmaktadır. Materyalin fizikselliğinin yanında kayda değer zihinsel ve algısal boyutu olduğu gözden kaçmaktadır. Bu noktada, ‘Mimari yapı tasarlanırken, yapının materyalle tanımlanışı nerede başlar?’ sorusu da önem kazanır. Çalışmanın bir diğer önemli sorusu: Materyal-mimarlık ilişkisinde materyalin ele alınışının mimari tasarımı nasıl etkilediğidir. Bu çalışmanın amacı, materyal üzerinden gelişen mimari tasarım kuramlarını araştırmak ve bugün gelinen noktada materyalin mimari tasarımdaki rolünü değerlendirmektir. Yöntem olarak kuramsal tartışmaları araştırıp, bu tartışmanın izlerini mimarların tasarım yaklaşımları ve mimari yapıları üzerinden sürerek bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Tüm bu araştırmalar ve gözlemler sonucunda materyale duyarlı tasarıma dair bir kuramsal çerçeve oluşmuştur. Bu çerçeve; bir yöntem olarak fenomenolojinin ve bir dil olarak tektoniğin ele alınmasıyla tutarlılık içeren, materyale duyarlı tasarımın varlığını göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractMaterial is one of the basic existential elements of architecture. It has been the subject of a number of theoretical approaches starting from the material within the nature until today. Material is directly examined under this study rather than indirectly. The meaning of material is important as a value during the formation of the spaces. However, material is generally restricted within a technical field such as construction technology. The significant mental and perceptual dimension of material is usually ignored unlike its physical nature. Thus, the question of ‘When does material start to define the construction?’ becomes more of an issue. Another important question dealt with this study is the effect of treatment of material on the architectural design in terms of material-architecture relationship. The aim of this study is to research on the architectural design theories developed based on the material and to evaluate the role of material in architectural design with regard to the point reached until today. Theoretical discussions are researched and an evaluation is made by pursuing the tracks of such discussions on the design approaches and architectural constructions of architects as a method. A theoretical framework is established for the material sensitive design as a result of such researches and observations. This framework proves the existence of material sensitive design in a consistent way by using phenomenology as a method and tectonic as a language.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMimari Tasarımtr_TR
dc.subjectMateryaltr_TR
dc.subjectTektoniktr_TR
dc.subjectFenomenolojitr_TR
dc.subjectArchitectural designen_US
dc.subjectMaterialen_US
dc.subjectTectonicen_US
dc.subjectPhenemonologyen_US
dc.titleFenomenolojik Yöntem Ve Tektonik Dil: Materyale Duyarlı Tasarımtr_TR
dc.title.alternativePhenomenological Method And Tectonic Language: Design With Materialen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID406328tr_TR
dc.contributor.departmentMimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11908.pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.