Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3361
Title: Mimari Tasarımda İletişim Modeli Olarak Oyun
Other Titles: Play As A Communication System In Architectural Design
Authors: İnceoğlu, Y. İpek Yürekli
Bostancı, Burcu
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Mimarlık
Oyun
Duruş
İletişim
Doğaçlama
Architecture
Play
Attitude
Communication
Improvisation
Issue Date: 1-Jun-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez içinde mimarlık, oyunu oluşturan kural ve iletişim sistemleriyle açıklanacaktır. Mimarlık süreci, oyun süreçlerinde olduğu gibi kurallarla örülü bir ağ içinde bulunur. Bu karmaşık ve sabit olmayan sistemde mimarlık, oyunun kendisini, oluşturduğu sistemle yalıtarak anlamlandırmasında olduğu gibi, kendisini kendi oluşturduğu kural içinde tanımlar. Ancak bununla birlikte kural içinde hareket eden ve kuralın oluşturduğu seçeneklerle iletişim kuran oyun elemanlarının oluşturduğu belisizlik, mimarlıkta da bulunur. Belirlenmişlik ve belirlenmemişlik arasındaki bu sürekli karşılaşma her yeni oyunda ve mimarlık için her yeni kurguda, kendisini, oluşturduğu kurallarla yeniden belirler. Böylece her mimari yaratım, kendi kendisi içinde oluşmuş iletişim kurallarının oluşturduğu bir oyun haline gelmiş olur.
In this study, the architecture is researched with the idea of play which is described with rules and communication systems. Like the process of play, architecture process, exists in a chaotic environment that is formed with several rules. In this chaotic and unstable environment, architecture sets a meaning by isolating itself, like a play. On the other hand, unlike the stable character of isolation the interpretation of the rules in a play is also exist in architecture. So in every fiction, predictable and unpredictable has a continuous relationship which forms different rules in every touch. In this case, every architectural creation turns into a play with its own setting up rules in a communication system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/3361
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10403.pdf13.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.