Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3358
Title: Algısal Bir Araç Olarak Yaya Bedenin Keşfi
Other Titles: The Walking Man As A Perceptual Medium The Rediscovery Of Body
Authors: Şentürer, Ayşe
Çelimli, Nevzat Efe
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Algı
Beden
Duyu
Yürüme
Yaya
Bütüncül Yaklaşım
Taktik
Senaryo
Perception
Body
Sense
Walking
Walker
Holistic Approach
Tactic
Scenario
Issue Date: 26-Mar-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Araştırmanın hedefindeki özne, kent içinde kendine yer bulma çabasındaki yayadır. Yaya ve çevresi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Günümüz mimarlık ortamında, kentlerde yadsınan ve görmezden gelinen durumların açıklanmasında, yayanın şehirdeki pozisyonun kritik bir önemi vardır. Şehrin baskıcı ve yabancılaştırıcı ortamında kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaya, bütüncül bir bakış yardımıyla, kent gündeminin birinci sırasına yeniden getirilmelidir. Her ne kadar yaya, kent içinde kendine verileni tüketen kişi olarak birer izleyici statüsünde gözükse de, o kentin görünmeyen aktörü ya da kahramanıdır. Yayanın kentteki algısı, kentlerin anlaşılmasında bugüne kadar olandan farklı bir söylemi barındırır. Yukarıdan yapılan analizler ve araştırmalar yerine, yaşamın içinden gelen, sokak ölçeğindeki durumlardan faydalanarak yapılacak çalışmalar, şehirde yaşayanların kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri demokratik ortamlar yaratacaktır. Bu sayede bulunduğumuz çevreler daha yaşanılır ve anlamlı olacaktır.
The goal of the research subject is the human, who try to locate himself by foot in the city.The walking man and its surrounding can’t be seperated from each other. If you try to explain the ignorance and denial of the city in recent architectural enviroment, the position of the city on foot is critical. Although the walker, the person who consumes within the city was given its status as a viewer, in fact is the invisible actor or hero in the city. The perception of the walker in the city contains a different discourse to explain the city then past knowledge Analysis and research rather than from above, coming from the inside of life, street-scale work to be done to take advantage of the situation, city living more comfortable to express themselves will create a democratic environment. In this way, we have found a more livable environment and makes sense.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/3358
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10333.pdf7.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.