Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3184
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTopçu, Y. İlkertr_TR
dc.contributor.authorRüstemoğlu, Sevgintr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-06-09tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-26T13:22:19Z-
dc.date.available2015-05-26T13:22:19Z-
dc.date.issued2009-06-09tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3184-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışmada futbolun yöneticileri ve karar vericileri için futbolun çekiciliği üzerinde etki edebileceği düşünülen çok sayıda ve birbiriyle ilişkisi olabilecek faktörün birbirlerine göre önemlerinin belirlenerek önceliklendirme yapılmasının sistematik ve bilimsel bir metodu sunulmuştur. Bağımlılık ve geribildirimleri de içerisinde barındıran çok ölçütlü bir karar verme yöntemi olan Analitik Ağ Süreci yaklaşımı ile futbolun yöneticilerinin karşı karşıya oldukları karar verme problemlerine bir çözüm getirilmiştir. Futbolla ilgili kapsamlı bir yazın taraması sonucunda futbolun çekiciliği üzerinde etkisi olabileceği düşünülen yüze yakın kriter ortaya konmuş ve bu kriterlere uzman görüşleriyle birlikte son halleri verilmiştir. 57 kriter, 5 ana kriter ve bunların arasındaki ilişkilerin tanımlanması ile birlikte Analitik Ağ Süreci yaklaşımına göre bir model kurulmuştur. Kurulan modele veri oluşturması amacıyla bir ikili karşılaştırma anketi hazırlanmıştır ve futbolla ilgili sorulara cevap verebileceği tespit edilen 250 kişilik bir gruba yöneltilmiştir. Anket katılımcılarının farklılıklarına göre kriter önemlerinin ne şekilde değiştiğine ve sonuçların karşılaştırılmasına da yer verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study a systematic and scientific methodology for determining the importance of criteria and prioritizing these criteria which may effect on the attractiveness of football is given to the managers and the decision makers of football. A multi criteria decision support system that includes dependences and feedbacks, Analytical Network Process is used for the solution of this problem. As a result of comprehensive literature review study about football, at least a hundred criteria which can be related with the attractiveness of football were determined and these criteria were finalized by the reviews of experts in football. After determining 57 criteria, 5 main criteria and all the relations of these criteria, a model was build up by Analytical Network Process methodology. A questionnaire was prepared for getting data to the model. The questionnaire was sent to a group of 250 people who is defined as able to answer football related questions. All the results and comparisons according to the variety of the questionnaire attendees are give in the study.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKarar vermetr_TR
dc.subjectKarar verme yöntemleritr_TR
dc.subjectKarar verme modelleritr_TR
dc.subjectKarar Verme Ölçeğitr_TR
dc.subjectFutboltr_TR
dc.subjectDecision makingen_US
dc.subjectDecision making methodsen_US
dc.subjectDecision making modelsen_US
dc.subjectDecision making Scaleen_US
dc.subjectFootballen_US
dc.titleFutbol Sektöründe Bir Karar Destek Modeli Uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeA Decision Support Model For Football Industryen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMühendislik Yönetimitr_TR
dc.contributor.departmentEngineering Managementen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mühendislik Yönetimi - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9360.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.