Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3184
Title: Futbol Sektöründe Bir Karar Destek Modeli Uygulaması
Other Titles: A Decision Support Model For Football Industry
Authors: Topçu, Y. İlker
Rüstemoğlu, Sevgin
Mühendislik Yönetimi
Engineering Management
Keywords: Karar verme
Karar verme yöntemleri
Karar verme modelleri
Karar Verme Ölçeği
Futbol
Decision making
Decision making methods
Decision making models
Decision making Scale
Football
Issue Date: 9-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada futbolun yöneticileri ve karar vericileri için futbolun çekiciliği üzerinde etki edebileceği düşünülen çok sayıda ve birbiriyle ilişkisi olabilecek faktörün birbirlerine göre önemlerinin belirlenerek önceliklendirme yapılmasının sistematik ve bilimsel bir metodu sunulmuştur. Bağımlılık ve geribildirimleri de içerisinde barındıran çok ölçütlü bir karar verme yöntemi olan Analitik Ağ Süreci yaklaşımı ile futbolun yöneticilerinin karşı karşıya oldukları karar verme problemlerine bir çözüm getirilmiştir. Futbolla ilgili kapsamlı bir yazın taraması sonucunda futbolun çekiciliği üzerinde etkisi olabileceği düşünülen yüze yakın kriter ortaya konmuş ve bu kriterlere uzman görüşleriyle birlikte son halleri verilmiştir. 57 kriter, 5 ana kriter ve bunların arasındaki ilişkilerin tanımlanması ile birlikte Analitik Ağ Süreci yaklaşımına göre bir model kurulmuştur. Kurulan modele veri oluşturması amacıyla bir ikili karşılaştırma anketi hazırlanmıştır ve futbolla ilgili sorulara cevap verebileceği tespit edilen 250 kişilik bir gruba yöneltilmiştir. Anket katılımcılarının farklılıklarına göre kriter önemlerinin ne şekilde değiştiğine ve sonuçların karşılaştırılmasına da yer verilmiştir.
In this study a systematic and scientific methodology for determining the importance of criteria and prioritizing these criteria which may effect on the attractiveness of football is given to the managers and the decision makers of football. A multi criteria decision support system that includes dependences and feedbacks, Analytical Network Process is used for the solution of this problem. As a result of comprehensive literature review study about football, at least a hundred criteria which can be related with the attractiveness of football were determined and these criteria were finalized by the reviews of experts in football. After determining 57 criteria, 5 main criteria and all the relations of these criteria, a model was build up by Analytical Network Process methodology. A questionnaire was prepared for getting data to the model. The questionnaire was sent to a group of 250 people who is defined as able to answer football related questions. All the results and comparisons according to the variety of the questionnaire attendees are give in the study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/3184
Appears in Collections:Mühendislik Yönetimi - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9360.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.