Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2714
Title: Mahlep Yağ Asitleri İle Modifiye Lipidlerin Üretimi
Other Titles: Production Of Lipids Modified With Mahaleb Fatty Acids
Authors: Üstün, Güldem
Elden, Hüma Özlem
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Mahlep
Konjuge linolenik yağ asitleri
Soya yağı
Lipaz
Asidoliz
Modifiye lipidler
Optimizasyon
Mahaleb
Conjugated linolenic acids
Soybean oil
Lipase
Acidolysis
Modified Lipids
Optimization
Issue Date: 1-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, soya yağının triaçilgliserollerine KLNA katılması ile sağlık açısından daha faydalı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, % 40,0 KLNA içeren mahlep yağ asitleri (MYA) ile soya yağı (SY) arasında Lipozyme TL IM (Thermomyces lanuginosa) lipaz enzimi varlığında asidoliz reaksiyonları yürütülmüştür. Reaksiyon değişkenlerinin (süre, sıcaklık, enzim miktarı ve substrat mol oranının) SY’na KLNA katılımı üzerindeki etkileri incelenmiş ve reaksiyon koşulları Tepki Yüzey Metodolojisine göre optimize edilmiştir. Optimum reaksiyon koşulları, SY:MYA mol oranı 1:6,4 ve sıcaklık 36,8 ºC olarak saptanmıştır. Bu koşullarda SY’na katılması beklenen KLNA miktarı % 26,7’dir. Aynı koşullarda yürütülen deney sonucunda % 26,8 KLNA içeren yapılandırılmış lipid elde edilmiştir. Substrat mol oranı ve sıcaklığın fonksiyonu olarak KLNA katılımının tahmini değerlerini veren kuadratik model oluşturulmuştur. Bu modelin regresyon katsayısı 0,99 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, soya yağından içerisinde % 27 KLNA bulunan ve sağlıklı gıda ürünlerinde kullanılabilecek modifiye bir lipid üretilmiştir.
In this study, the health benefits of soybean will be enhanced with the incorporation of CLNA into their triacylglycerols. For this purpose, acidolysis reactions were conducted between soybean oil (SO) and mahaleb fatty acids (MFA) having 40.0% CLNA in the presence of Lipozyme TL IM (Thermomyces lanuginosa) lipase. The effects of reaction variables (time, temperature, enzyme load, and substrate molar ratio) on the incorporation of CLNA into SO were studied and reaction conditions were optimized by Responce Surface Methodology.Optimum reaction conditions were determined to be a SO:MFA molar ratio of 1:6,4 and temperature of 36,8 ºC. Incorporation of 26,7% CLNA into SO was predicted at these conditions. The structured lipid containing 26,8% of CLNA was obtained at similar conditions. A good quadratic model was obtained to predict CLNA incorporation as a function of substrate molar ratio and temperature with a satisfactory regression coefficient found as 0,99. In conclusion, modified lipid produced from soybean oil having 27% of CLNA could be used in the formulation of healthy food products.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/2714
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9668.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.