Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2707
Title: Scharnhauser Park Kombine Isı Ve Enerji Santralinde Bulunan Organik Rankine Döngüsünün Simülasyonu
Other Titles: Simulation Of Organic Rankine Cycle Module In Scharnhauser Park Chp Plant
Authors: Karaosmanoğlu, Filiz
Camcı, Nurgül
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Biokütle Kombine Isı ve Enerji Santrali
Organik Rankine Döngüsü
IPSEpro Simülasyon Programı
Biomass Combined Heat Power Plant
Organic Rankine Cycle
IPSEpro Simulation Program
Issue Date: 12-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Enerji kaynanalarının sınırlılığı ve çevresel problemlerin artışı ile biyoenerji, diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi, önemli bir alternatif enerji haline gelmiştir. Biyoelektriğin verimliliği fosil yakıtlara göre düşük olsa da, biyokütle elektrik üretiminde karlı bir seçenek olmaktadır. Tarım, orman ve kentsel atık gibi biyo atıklar ve bu atıklardan üretilen biyoyakıtlar birçok biyokütle güç üretim santralinde yakıt olarak kullanılmaktadır. Kombine ısı ve enerji teknolojisi düşük elektrik verimliliğine sahip üretimlerde tercih edilmektedir. Bu teknoloji ile, ısı ve elektriğin eş zamanlı üretilmesinden dolayı, enerji üretimi daha verimli hale gelmektedir. Orta ve küçük ölçekli kombine ısı ve enerji santrallerinde Organik Rankine Döngüsünün kullanımı biyokütleden enerji üretimi için etkili bir seçenektir. Bu döngülerde, Rankine döngüsünün aksine su yerine organik sıvı kullanılmaktadır. Böylece düşük sıcaklıklı ısı kaynağından daha yüksek verimlilikte güç elde edilebilir. Stuttgart Almanya’da bulunan Scharnhauser Park bölgesinin enerji sağlama sistemi enerji kaynağı olarak biyokütleyi kullanan ve Organik Rankine Döngüsü ile enerji üreten kombine ısı ve enerji santrallerine iyi bir örnek teşkil eder. Bu santralde odun ve orman atıkları yakılarak ısı ve elektrik üretilmektedir. Bu çalışmada, Scharnhauser Park kombine ısı ve enerji santralinde bulunan Organik Rankine Döngüsünün simülasyon programı sunulmaktadır ve IPSEpro yazılım programı olarak kullanılmıştır. Scharnhauser Park’da bulunan santralden alınan veri grupları kullanılarak güç üretim miktarı IPSEpro ile saptanmıştır. Ölçülmüş ve hesaplanmış güç üretim miktarı karşılaştırılarak sapma analizi ve IPSEpro yazılım programının Scharnhauser Park kombine ısı ve enerji santralinde bulunan Organik Rankine Döngüsüne uygunluğunun kontrolü bu çalışmada amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda güç üretimindeki sapma, faz ve entalpi değişimleri hesaplanmıştır.
Bioenergy has become an important alternative energy like other renewable energies due to limitation of energy reserve and environmental problems. Waste biomass such as agricultural, forested and municipal waste or converted biofuel from this biomass is used as fuel in most biomass power plants. Because of simultaneous electricity and useful heat production in Combined Heat and Power (CHP) plant, power generation can be more effective with this technology. Usage of Organic Rankine Cycle (ORC) is effective option for power generation from biomass in medium or small scale CHP plants. Organic liquid is utilized as working medium in ORC instead of water as Rankine Cycle. This enables exploiting efficiently low temperature heat sources to produce electricity. The energy supply system of the Scharnhauser Park CHP plant in Stuttgart, Germany is a practical example of the utilization of the ORC Technology in biomass fired CHP plant where natural wood scraps and forested wood are burned for electricity and heat generation. In this study, a simulation program of ORC module of CHP plant in Scharnhauser Park is presented and IPSEpro is used as software package. Twenty eight data groups, which were taken from the Scharnhauser Park CHP plant, were utilized for simulation. Deviation analysis by comparison calculated and measured power generation and controlling of suitability IPSEpro with ORC module in Scharnhauser Park CHP plant is aimed in this study. According to this purpose, deviation of power generation, phase and enthalpy changes are observed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/2707
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9378.pdf10.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.