Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2674
Title: Zeytinyağından Konjuge Linoleik Asit İle Yapılandırılmış Yağ Üretimi Ve Optimizasyonu
Other Titles: Production And Optimization Of Structured Lipid With Olive Oil And Conjugated Linoleic Acid
Authors: Üstün, Güldem
Şeleci, Demet
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Zeytinyagı
Konjuge linoleik asit
Asidoliz
Optimizasyon
Olive oil
Conjugated linoleic acid
Acidolysis
Optimization
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalısmada, zeytinyagının (ZY) konjuge linoleik asit (KLA) ile enzimatik olarak zenginlestirilerek saglıga yararlı bir yag haline gelmesi ve reaksiyon kosullarının optimizasyonu hedeflenmistir. Bu amaçla, zeytinyagı ile konjuge linoleik asidin Thermomyces lanuginosa lipaz enzimi ve hekzan varlıgında gerçeklesen asidoliz reaksiyonları sistematik olarak incelenmistir. Çalısmada, zeytinyagı ile KLA’nın asidolizinde enzim miktarı, substrat mol oranı ve süre reaksiyon parametreleri olarak seçilmistir. Tepki Yüzey Metodolojisi uygulanarak, reaksiyon parametrelerinin zeytinyagına katılan KLA yüzdesi üzerine olan etkileri incelenmis ve reaksiyon kosulları optimize edilmistir. Optimizasyon sonucunda, tepki degerleri ile reaksiyon parametreleri arasındaki iliskiyi veren 2. dereceden bir polinom olan bir model denklem olusturulmustur. Sonuçların istatiksel degerlendirilmesi ile ayrıca reaksiyon için optimum degerler enzim miktarı %7,1, KLA:ZY mol oranı 6,6 ve reaksiyon süresi 7,9 saat olarak saptanmıstır. Bu kosullarda %48,2 oranında KLA içeren triaçilgliseroller elde edilebilecegi belirlenmistir. Saptanan bu optimum kosullarda zeytinyagı ile KLA’nın asidoliz reaksiyonu gerçeklestirildiginde, zeytinyagına %48,8 KLA katılabilecegi belirlenmistir. Bu sonuçla olusturulan model denklemin dogrulugu deneysel olarak da ispatlanmıstır
In this study enrichment of olive oil (OO) with conjugated linoleic acid (CLA) by enzymatic method to develop a lipid that has various health benefits and optimization of reaction conditions are aimed. For this purpose, the acidolysis reactions of olive oil with CLA in the presence of Thermomyces lanuginosa lipase and hexzan are studied in detail. In the study during the acidolysis reactions of olive oil and CLA, enzyme amount, substrat molar ratio and time are chosen as reactions parameters. The effects of reactions parameters on incorporation of CLA to olive oil are investigated and reaction parameters are optimized by Response Surface Methodology. At the end of the optimization, a second order model which shows the relationship between response and parameters is obtained. Among all the statistical results, the optimum reaction conditions are found as %7,1 enzyme amount, a substrate molar ratio of 6,6 of CLA:OO and reaction time of 7,9 hour. In these conditions it can be available to produce triacylycerols which consist of %48,2 CLA. When the acidolysis reactions between olive oil and CLA are occured in the optimum conditions, incorporation of 48,8% CLA into olive oil is determined. The result of optimization indicated experimentally that the model is significant and true.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/2674
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7432.pdf906.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.