Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2666
Title: Kanola Yağı Etil Esteri Ve E-dizel
Other Titles: Canola Oil Ethyl Ester And E-dizel
Authors: Karaosmanoğlu, Filiz
İşler, Aslı
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Kanola Yağı Etil Esteri
Biyoetanol
Alternatif Motorinler
Canola Oil Ethyl Ester
Bioethanol
Alternative Diesel Fuels
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Biyoyakıtlar, biyokökenli ürün teknolojisi ile bitkisel yağ sektörünün yeni biyorafineri ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Biyoyakıt endüstrisi, yüzyılımızın en önemli iş alanlarından biri haline gelmeye başlamıştır. Değişik “Yeşil Ürünler” olarak çok sayıda kullanım alanıyla günlük yaşama girmeye başlayan, biyoyakıtlar, biyokimyasallar ve biyomalzemeler başlıkları altında sınıflandırılabilen biyokökenli ürünlerin bir alt sınıfı olan biyoyakıtlar arasında, birinci nesil biyoyakıtlar olan, biyoetanol ve biyodizel uygulamadadır.Günümüzde biyodizel mevcut standartlarına göre yağ asidi metil esterleri olarak tanımlanmaktadır. Metil esterler gibi, yağ asidi etil esterileri de alternatif yakıt olarak kullanılabilmekte ve etil esterlerin 2010 sonrasında esnek yakıtlı taşıt uygulamaları ile önem kazanması beklenmektedir. Biyodizel, yağ asidi etil esterleri ve biyoetanol doğrudan ve/veya motorin ile karıştırılarak değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye kökenli kanola yağı-yerli üretim biyoetanol transesterifikasyon reaksiyonu koşullarının belirlenmesi, kanola yağı etil esterinin, kanola yağı etil esteri ve biyoetanol katkılı motorinlerin yakıt özelliklerinin saptanması amaçlanmış ve alternatif motorin adayları sunulmuştur.
Biofuels are the new biorefinery products of biobased product technology and vegetable oil market. Biofuel industry is gaining one of the most important markets in our century. Biobased industrial products are introducing with increasing rate into our daily life and these occur as “Environmentally Friendly Products” in the forms of biomaterials, biochemicals and biofuels. Today, bioethanol and biodiesel are available as first generation of biofuels. According to the existing standarts biodiesel is defined as fatty acid methyl esters. Also fatty acid ethyl esters can be used as alternative fuels and after 2010 in parallel with the application of vehicles with flexible fuels, it is thought that ethyl esters will take part as diesel fuels, too. Biodiesel, fatty acid ethyl esters and bioethanol can be used directly or they can be appreciated as blends with diesel fuel in the fuel sector. In this study, the reaction conditions for Turkey originated canola oil-domestic bioethanol transesterification reaction are defined, fuel properties of the canola oil ethyl ester, canola oil ethyl ester blended diesel fuel, bioethanol blended diesel fuel products are aimed to determine and alternative diesel fuels are presented.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/2666
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7275.pdf788.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.