Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2304
Title: Kent İle Birey Arasındaki İlişkinin Kamusal Alan Ve Mobilite Üzerinden İncelenmesi
Other Titles: A Research For The Relationship Between City And Individual Based On Public Space And Mobility
Authors: Şentürer, Ayşe
Başdemir, Ayten
Kentsel Tasarım
Urban Design
Keywords: Birey
Hareketlilik
İstanbul
Kamusal Alan
Kent
Kentsel Tasarım
City
Individual
Istanbul
Mobility
Public space
Urban Design
Issue Date: 2-Feb-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kentler, birey açısından bakıldığında toplumsal yaşamın mekanlarıdırlar; iş, eğitim ve sağlıkla ilgili imkanların var olduğu olanaklılık alanlarını ve gündelik hayatı kuşatan çevreyi oluştururlar. Kent içinse birey, onu oluşturan etmenlerden biridir. Politik, ekonomik kararlarla şekillenen planlamaların uygulamalarında, birey kendini başkalarından ayıran nitelikleriyle değil, daha fazla bölünemeyen varlığının niceliğiyle önem kazanmaktadır.Birlikte yaşayan birer varlık olarak birey ile kentin paylaştıkları şeylerin başında “zaman” gelmektedir. Kentin ömrüyle kıyaslandığında geçici sayılabilecek bireyin hayatıyla, kentin hayatını karşılaştırabilmek için anlamlı en küçük birim gündelik hayat olarak karşımıza çıkmaktadır.Gündelik hayatta; kentin, bireyin hayatındaki yeri ve bireyin kentte olma halleri incelenmeye çalışılmıştır.Kentsel tasarım, hem kentsel ağların oluşmasında, hem de mevcut ağ örgülerinin, kentle birey arasındaki ilişkinin gelişmesi için, değiştirilebilmesinde rol oynayabilir. Kentle birey arasındaki ilişkinin geliştirilebilmesi için, bireylerle bireylerin, bireylerle kentin birbirlerine karşı olan farkındalıklarının arttırılabilmesi gerekmektedir. Bu farkındalık artışını sağlayabilmek için kentte toplumsal ilişkilerin zayıflamasına sebep olabilecek kamusal alan yetersizliğini giderebilmek gerekmektedir.Günümüz toplumunun “hız”la hareket etmekle programladığı gündelik hayatı içinde, toplumsal bağların kurulabilmesine mekan ve zaman oluşturabilmeyi amaçlayan örnek projelerde, hareket halinde iken içinde konumlandığımız şeyin zaman olması yüzünden, “kamusal alan”ın “kamusal zaman” olabilmesi ihtimali aranmıştır.
Cities are the social spaces in terms of individual. They involves areas of daily life and includes the spaces where the possibilites of job, education and health is prefered. On the other hand in terms of city, individual is one of the factors which composes the city. Individual doesn’ t become important with his qualities which defers him from the others. He becomes important with quantity while the practices are acquired a shape with politic and economic decisions. Time is the first thing that city and individual shares as living together beings. Individual’s life is temporary when we consider its life with city’s life. Because both city and individual has cyclical life time, the most meaningful interval is daily life to compare their life time. In daily life, the place of city in individual’s life and the existence type of individual in city are searched. Urban design can create new networks and manage the existing network to build a more effective relation between city and individual. In order to create relationship and improve it, we need communication between individuals with individuals and individuals with city. In other words, we need effective public space. Contemporary society is programming its daily life in fast movement. “Public time” is searched as an effective public space, because in the contemporary society when we are moving in city we stay in a time interval. Project examples are trying to create time and space to create connections between city and individual.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/2304
Appears in Collections:Kentsel Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9065.pdf40.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.