Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2274
Title: Aspergillus Section Flavi Üyelerinin Farklı Sıcaklıklardaki Davranışlarının Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Different Temperature Treatments For Aspergillus Section Flavi Members
Authors: Heperkan, Z. Dilek
Ertuğrul, Sibel
435391
Gıda Mühendisliği
Food Engineering
Keywords: Aspergillus
küf gelişimi
sıcaklık etkisi
lag fazı
Aspergillus
mold growth
temperature effect
lag fazı
Issue Date:  6
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Aspergillus section Flavi üyeleri, koloni yapısı, çapı, renk ve konidial yapıları içeren morfolojik özelliklerinin yanında, moleküler düzeyde DNA analizleri de kullanılarak tanımlanmaktadır. Aspergillus arachidicola, A. bombycis, A. flavus, A. nomius, A. oryzae, A. parasiticus, A.sojae, A.tamarii, Aspergillus section Flavi üyelerinden bazılarıdır. Yapılan araştırmada, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Aspergillus tamarii küflerinin besiyerinde gelişimi, farklı süre ve sıcaklıklardaki davranışları incelenmiştir. Küf izolatları, katı besiyerine tek nokta ekim yapılarak farklı sürelerde (1, 2, 3 ve 4 saat) ve farklı sıcaklıklarda (5oC -45oC), 7 gün boyunca inkübe edilmişlerdir. Küf kolonilerinin gelişmelerini incelemek üzere, 24 saat aralıklarla koloni çap ölçümleri yapılmıştır. Koloni çaplarının zamana karşı grafiği çizilerek küf izolatlarının gelişme hızı ve lag süreleri belirlenmiştir. İstatistiksel analizler, her izolat için ayrı ayrı yapılmıştır. Uygulanan 8 farklı sıcaklık değeri için, 1h, 2h, 3h ve 4h’ lik bekletme süreleri ile günler arasında istatistiksel analiz yapılmıştır. Ayrıca, kontrol sıcaklıkları için, gelişme hızları ve sıcaklık değerleri arasında istatistiksel analiz yapılmıştır. Lag fazı değerleri ile de uygulama sıcaklıkları istatistiksel analiz ile karşılaştırılmıştır.
In addition to colony diameter, colour and conidial structure which are morphological characters, molecular DNA analysis are also used for identification. . Aspergillus arachidicola, A. bombycis, A. flavus, A. nomius, A. oryzae, A. parasiticus, A.sojae, A.tamarii are some molds which are Aspergillus section Flavi members. In this research, the growth and different time and temperature applications of Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus and Aspergillus tamarii was evaluated. The isolates of the molds were inoculated single point onto the solid medium and incubated for different time (1h, 2h, 3h, 4h) and different temperatures (5oC-45oC). After different time-temperature applications, the inoculated media was taken into the 25 oC incubator for 7 days. In order to evaluate the growth of these molds, colony diameters were taken daily. By drawing the graphics of colony diameters versus time, the growth rate and the lag phase of the isolates were determined. Statistical analysis have been made for each isolate. For applied 8 different temperatures, statistical analysis have been made between 1h, 2h, 3h ve 4h application time intervals and the application days. Additionally, for the control temperatures, statistical analysis have been made between the growth rates and temperature values. The lag phase values and the application temperatures have been compared by statistical analysis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/2274
Appears in Collections:Gıda Mühendisliği Lisanüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12757.pdf3.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.