Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2109
Title: Doğu Anadolu Bölgesi Depremlerinin Sismik Moment Ve Gerilme Tensör Analizi
Other Titles: The Seismic Moment And Stress Tensor Analysis Of The East Anatolian Region Earthquakes
Authors: Eyidoğan, Haluk
Kılıç, Gamze
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: Sismik Moment ve Gerilme Tensör
GPS.
Seismic Moment and Stress Tensor
GPS.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, sismik moment ve gerilme tensörü analizi yapılarak Doğu Anadolu Bölgesi’nin deprem dağılımları ve mekanizmaları incelenmiş, bölgeyi etkileyen gerilmelerin yönü, türü ve deformasyonların yerdeğiştirme değerleri hakkında bilgi edinilmiştir. Odak mekanizma çözümleri 1939-2001 yılları arası M3’den büyük olan depremleri içermektedir. Bölge günümüzde kabul edilen farklı sismotektonik özellikler gözönüne alınarak fay kuşakları boyunca beş bölgeye ayrılmış ve her iki yöntem bu bölgelere ayrı ayrı uygulanmıştır. Uygulanan yöntemlerin sonucunda bölgenin kuzey-güney yönlü sıkışma, doğu-batı yönlü genişleme ve kabuk kalınlaşması rejiminin etkisinde kaldığı, bölgelere göre bu deformasyonun oransal olarak farklılık gösterdiği bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar Bitlis Bindirme Kuşağı’nın doğusunda ufak bir bölgede hakim sıkışma rejiminin bu kesimde genişleme rejimine geçtiğini ortaya çıkarmıştır. Moment tensör analizi ile tüm bölge için kuzey – güney yönlü sıkıştırma miktarının % 90 kadar bölümü doğu – batı yönlü kaçma ile karşılanmaktadır. Daha önce yayınlanan jeolojik, jeofizik ve GPS (Global Positioning System) çalışmaları bu kaçmanın büyük bölümünün Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde gerçekleştiğini ortaya koymuştur (2 cm / yıl). Sonuçlar Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğu tarafında ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde daha fazla yanal kaçma ihtiyacının olduğunu göstermektedir. Sonuçları GPS çalışmaları ile karşılaştırdığımızda Anadolu Levhası’nın Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı üzerindeki kayma ile batıya, bölgenin doğu tarafında ise Kafkaslar’a doğru daha az bir hareketin olduğu ve Bitlis Bindirme Kuşağı’nın doğu tarafındaki yanal kaçma ihtiyacının İran Bloğu tarafından kısmen sağlanmaya çalışıldığı gözlenmiştir.
In this study using the fault plane solutions, the distribution and the mechanism of the earthquakes in according to stress tensor and moment tensor analysis were examined to rotation and characteristics of the stress and the slip rate deformations in Eastern Anaolian. The fault plane solutions include the magnitudes M3 earthquakes between 1939–2001. The Eastern Anatolia was separated to five regions along to fault zones. According to calculated the methods, the results explain the compression that is in north – south direction, the extension that is in east – west direction and thickening seismic crustal zone. While the compression tectonism has dominant in the region, the eastern Bitlis Suture Zone has the dominant extension tectonism. The result of the moment tensor analysis were represented the % 100 compression that is in north – south direction, approximate to % 90 rates equivalent the extension that is in east – west direction. In according to published goelogical, geophysical and GPS (Global Positioning System) researchs show the extension appeared on North Anatolian Fault and East Anatolian Fault (2 cm / year). In this situations show the increasing lateral extension in Eastern Anatolian and on the East Anatolian Fault. Considering both results of the analysis and GPS researchs westward motion of Anatolian along the North Anatolian Fault and East Anatolian Fault, crustal shortening in the Caucasus and increasing the lateral extension on the eastern Bitlis Suture Zone ensured by Iran Block.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/2109
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1383.pdf3.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.