Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2103
Title: Çok Alçak Frekans Elektromanyetik Yöntem (very Low Frequency Electromagnetıc Method, Vlf-em) İnteraktif Veri İşleme Ve Değerlendirme Programı: Vlfınterp
Other Titles: Very Low Frequency Electromagnetic Method (vlf-em) Interactive Data Processing And Interpretation Package: Vlfinterp
Authors: Özürlan, Gülçin
Doğan, Mine
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: Çok Alçak Frekans Elektromanyetik Yöntem
interaktif bilgisayar programı
MATLAB
veri işleme
değerlendirme
haritalama
Fraser
Karous-Hjelt
Chouteau süzgeci
Very Low Frequency Electromagnetic Method
interactive software tool
MATLAB
data processing
interpretation
mapping
Fraser
Karous-Hjelt
Chouteau filter
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: VLF-Elektromanyetik yöntem, tüm dünyada sığ iletken yapıların araştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ölçümlerde farklı parametre ve frekanslar için çok sayıda veri elde edilmektedir. VLFINTERP, gereken tüm veri işlem aşamalarını tek bir paket içinde toplayarak değerlendirme işlemini hızlandırmak amacıyla geliştirilmiş interaktif bir bilgisayar programıdır. MATLAB ortamında geliştirilen program, yöntemde ölçülen dört parametre ve üç farklı frekans için aynı anda işlemler yapılmasına olanak sağlamaktadır. VLFINTERP interaktif veri işleme ve değerlendirme programı, verilerin kontrolü ve gürültülerden arıldırılması amacıyla çeşitli veri işlem süzgeçlerini ve yönteme özgü değerlendirme amaçlı süzgeçleri içermektedir. VLFINTERP programı, dört farklı parametre için ham verilerin grafik gösterimlerinin yanısıra Fraser IP (birincil manyetik alanın ikincil manyetik alana oranının gerçel bileşeni, in-phase), eşdeğer akım yoğunluğu ve göreli görünür özdirenç grafikleri ve derinlik kesitlerini de içermektedir. VLF-Elektromanyetik yöntem verilerinin değerlendirilmesinde eşdeğer akım yoğunluğu derinlik kesitleri yaygın olarak kullanılmakla birlikte Fraser IP derinlik kesitlerinin kullanımı yaygın değildir. Bir yenilik olarak, bu programla diğer derinlik kesitlerinin oluşturulmasında kullanılan metoda benzer bir teknikle göreli görünür özdirenç derinlik kesitleri oluşturulmuştur. Ayrıca, VLFINTERP, ham verilerin kontur haritaları, süzgeçlenmiş verilerin kontur ve kat haritaları biçiminde gösterimlerini içermektedir. Programın GPS okumaları ile alınan bölgesel arazi koordinatları ile çalışması nedeniyle kısa zamanda verilerin değerlendirilmesi ve başka jeofizik yöntemler ve jeolojik bilgiler ile ilişkilendirilmesi mümkün olabilmektedir. Bütün bunlara ek olarak, VLFINTERP programı, birincil ve ikincil manyetik alanlar ile çizgisel kaynak, sokulum ve küre gibi bazı basit model yapılar için polarizasyon elipsinin değiştirgenlerini hesaplayan bir modelleme işlecini içermektedir.
VLF-Electromagnetic method is widely used for the detection of shallow conductive structures. During data acquisition, large data sets are collected for different parameters and frequencies. VLFINTERP, is an interactive software tool that is designed for the purpose of speeding up the data interpretation while combining all the required processing stages within a single package. The program is developed in MATLAB programming language and it allows data processing and interpretation with four parameters and three frequencies, simultaneously. VLFINTERP interactive data processing and interpretation package includes different kinds of filters for denoising data and the special filters for data interpretation. Also it creates the raw data graphs for four different parameters and Fraser IP (real component of primary and secondary magnetic field ratio, in-phase), equivalent current density and relative apparent resistivity graphs and depth sections. Equivalent current density depth sections are widely and Fraser IP depth sections are rarely used for VLF-Electromagnetic data interpretation. As an improvement of this program, relative apparent resistivity depth sections are created by a method like the other depth section creation methods. VLFINTERP software tool, also, includes contour maps of raw data, contour and layer maps of filtered data. It is possible to relate outputs of VLFINTERP with results of other geophysical methods and geological maps, because it works with GPS or local coordinates of investigation area. In addition, VLFINTERP includes a modelling tool to calculate primary and secondary magnetic fields and parameters of polarization ellipse for some simple model structures like line source, dike and sphere.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/2103
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7043.pdf4.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.