Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2101
Title: Deprem Şiddetinin İnternet İletişim Sistemiyle Saptanması
Other Titles: Calculation Earthquake Intensity Distribution Via The Internet
Authors: Eyidoğan, Haluk
Sevilgen, Volkan
Jeofizik Mühendisliği
Geophysical Engineering
Keywords: Deprem Şiddeti
CII
Internet
Earthquake Intensity
CII
Internet
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Depremden etkilenen bölgelerin hızla belirlenmesi deprem anı ve sonrası afet yönetim çalışmalarının etkili bir biçimde yapılabilmesi açısından önemlidir. Bir depremin hissedilme alanı ve olası hasar dağılımı hızlı olarak, kuvvetli yer hareketi kayıtçıları ile bulunabilmektedir. Ancak Türkiye’nin her yerinde deprem hissedilme alanını veya diğer bir deyişle makrosismik bölgeyi detaylı olarak verebilecek sayı ve kapsamda kuvvetli yer hareketi kayıtçıları ağı ne yazık ki istenen düzeyde değildir. Bu çalışmada, bir depremin hemen sonrasında deprem şiddet haritasının oluşturulabilmesi için İnternet tabanlı bir algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritma sayesinde, çevrimiçi deprem şiddet anketi web sitesi üzerinden toplanan gözlemlerle, deprem CII (Community Internet Intensity-İnternet Şiddeti) (Wald, ve diğ., 1999) şiddet değerleri hesaplanmaktadır. Uygulama olarak 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi için İstanbul İl sınırların içerisinde Mahalle bazında CII değerleri elde edilmiş ve yorumlanmıştır.
Rapid determination of earthquake-affected area is important for hazard management and recovery studies. Felt area and estimated damage distribution of an earthquake is determined with widely deployed Strond Motion Networks rapidly. The Strong Motion Networks is very limited in terms of instrument quality and number. In this study, Internet based algorithm is developed to determine intensity map rapidly. This algorithm provides intensity values that are calculated from online earthquake intensity questionnaires on web site. CII (Wald et all., 1999) method has been used to determine the intensity values on district (Mahalle) base. The Community response by means of website questionnaire was evaluated to obtain the intensity map in Istanbul Metropolitan Area due to 17 August 1999 Izmit Earthquake.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/2101
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4381.pdf4.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.