Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2099
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzürlan, Gülçintr_TR
dc.contributor.authorKoray, Mügetr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-05-18T13:05:18Z-
dc.date.available2015-05-18T13:05:18Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/2099-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractTez çalışması kapsamında, Çatalca Muratbey Bölgesi’nde karstik kaynaklardaki suların sınırlarının ve kalitesinin araştırılması amacıyla bölgede hidrojeolojik amaçlı jeofizik yöntemlerden elektrik ve elektromanyetik yöntemler uygulanmıştır. Ayrıca Çakıltepe’de jeolojik bilgiler ışığında süreksizliklerin araştırılması amacıyla da elektrik ve elektromanyetik verilerden yararlanılarak sonuca gidilmiştir. Çatalca – Muratbey Bölgesi’nde 11 istasyonda DES (Düşey Elektrik Sondaj), 8 istasyonda TEM, Çakıltepe’de ise 1 profil boyunca VLF-Elektromanyetik ve 3 profil boyunca Wenner kaydırma verileri toplanmıştır. Toplanan DES ve TEM verilerinin bir boyutlu ters çözümü yapılarak çalışma alanının yerelektrik kesitleri hazırlanmıştır. Bununla birlikte yeraltı ile ilgili daha gerçekçi bir model elde edebilmek için DES verilerin iki boyutlu modellemesi bu çalışma kapsamında yapılmıştır. Ayrıca TEM ve DES verilerinin ortak ters çözümünden elde edilen yer modellerinin litoloji ile olan uyumu incelenmiştir. Bölgede alınan jeofizik ölçümlerin jeolojik, hidrojeolojik ve hidrokimyasal araştırmalarla elde edilen sonuçları ilişkilendirilerek bölgenin hidrojeolojik yapısı, kırık ve süreksizlikleri belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn the thesis study, the electric and electromagnetic methods are used for the research about the quality and limitations of ground water resources in Catalca Muratbey Region. In addition, electrical and electromagnetics data that are measured by graduate students for investigation of the discontinuities according to geological data are used in Çakıltepe. The data, of DES at 11 stations, of TEM at 8 stations, of VLF-EM along 1 profile at Catalca-Cakıltepe, and of Wenner along 3 profiles are obtained in Catalca-Muratbey Region. By making one-dimensional joint inversion of TEM data, the geoelectrical section of working area is obtained. In addition, for having a more realistic model of underground, two-dimensional modelization of DES data are made. Furthermore, the congruity between ground models, which are obtained by the common joint inversions of TEM and DES datas, and lithology are examined. As a result, the hydrogeologic structure, fracture and discontinuities of the region is defined according to the geologic, hydrogeologic and hydrochemical researchs based on geophysical measurements.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectYeraltısuyutr_TR
dc.subjectElektrik-Elektromanyetik Yöntemlertr_TR
dc.subjectHidrojeolojitr_TR
dc.subjectÇatalca-İstanbultr_TR
dc.subjectGroundwateren_US
dc.subjectElectric-Electromagnetics Methodsen_US
dc.subjectHydrogeologyen_US
dc.subjectÇatalca-İstanbulen_US
dc.titleÇatalca – İstanbul Bölgesi’nde Yeraltısuyu Araştırması Ve Hidrojeolojik Yapısının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of Groundwater In Çatalca – Istanbul Region And Investigation Of Hydrogeological Structure With Geophysical Methodsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentJeofizik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeophysical Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Jeofizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3570.pdf5.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.