Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2052
Title: İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Ölçülmesi
Other Titles: Measuring Internal Control Effectiveness In Enterprises
Authors: Taş, Oktay
Acındı, Alper
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: İç Kontrol
İç denetim
Denetim
Internal Control
Internal Audit
Audit
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İç kontrol sistemleri işletme fonksiyonlarının ayrılmaz bir parçasıdır. İç kontrol genel olarak güvenilir finansal raporlamanın gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, ilgili kanunlara ve düzenlemelere uygunluk gibi başlıca amaçlara ulaşma konusunda uygun güveni sağlamak amacı ile oluşturulan işletmenin yönetimi ve personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu çalışmada işletmelerin iç kontrol sistemlerinin etkinliğine yönelik bir değerlendirme yapmak amacıyla tüm işletme fonksiyonlarını kapsayan COSO değerlendirme modeli kullanılmıştır. SPK düzenlemelerinin, denetim komitelerinin, çalışan sayılarının ve yukarıda sayılan bileşenlerin, iç kontrol sisteminin etkin çalıştığını gösteren her bir iç kontrol amacına nasıl etki yaptıkları incelenmiştir.
Internal control sytems are integral parts of entities functions which can perform for entity’s goals and objectives. Generally internal control is a process which is set up and maintenance by management to provide reliable assurance in respect of achieving main goals like reliable financial reporting, efficiency and effectiveness of operations, compliance with laws and regulations. In this study COSO evaluation model which contains entities whole functions, had been used to to evaluate efficieny of internal control systems. It is analysed how Capital Markets Board’s (CMB) laws and regulations, audit committees, number of people employed, components counted above affect each internal control goal that shows internal control system is working effective.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/2052
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7339.pdf647.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.