Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2013
Title: Gelişmekte Olan Piyasalarda Portföy Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analizi
Other Titles: The Analysis Of Factors That Effect The Selection Of Portfolio In Emerging Markets
Authors: Taş, Oktay
Doğanay, Gökçen
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Değerleme Oranları
F/K
F/D
Temettü oranı
Regresyon
Evaluation Values
P/E
P/B
Dividend Yield
Regression
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasının temel amaçlarından birisi olan ülke ulusal endeklerinin, Fiyat kazanç oranı, Fiyat defter değeri ve temettü verim oranıyla ilişki gücünü ortaya koymak amacıyla, doğrusal regresyon modeli oluşturulmuştur. Her ülke için ayrı ayrı oluşturulan çoklu regresyon modelinden elde edilen sonuçların sağlıklı olması açısından çeşitli testler yapılmıştır. Regresyon çalışmalarında özellikle çekinilen durumlar olan hata terimlerin ardışık bağımlılık ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin gücü yapılan testler sonucunda irdelenmiştir. Panel data uygulamasında ise, ülkeleri gruplandırabilme imkanı olduğundan, değerleme oranları açısından birbirine yakın karakteristik özellik gösteren ülkeler bir arada incelenmiştir. Bu çalışmada da, regresyon yönteminde olduğu gibi, fiyat defter değerinin her iki grup ülkeler için de, istatistik açıdan en anlamlı oran olduğu ortaya çıkmıştır. Regresyon uygulamasında, ülkelerin bir kısmında fiyat kazanç oranı, bir kısmında ise temettü verim oranı, fiyat defter değeri ile birlikte, istatistik açıdan yüksek anlamlılığa sahiptir. Ancak panel data çalışmasında bu durum farklı sonuç vermektedir. F/K oranı ve temettü oranları anlamlılık düzeyi panel data uygulamasında zayıf çıkmaktadır. Fiyat defter değeri açısından ise tam tersine ortak karakteristik vardır. Panel data uygulaması sonucu görülen diğer bir farklı durum ise, modelde yer almayan diğer etkilerin, endeks üzerinde etkisi olduğu ve bu durumunda göz ardı edilemiyeceğidir.
On the basis of the main purpose of this thesis, lineer regression model is created to find out the relation between independent variables (P/E, P/B, Dividend Yield Ratio) and dependent variable (Stock Exchange Index). For each country, this model is created individually and some test are applied to examine the effects which have possibility to show the results differently. After these tests it is clarified that the significance results of some countries are affected by autocorrelated errors and strong relation between independent variables. In the last part, by the help of regression coefficients, the countries are grouped each other. The countries which have similiar regression coefficiens are put into same groups . Finally, Argentina, Check Republic and Egypt are the members of one group and Chile, S.Africa, Colombia and Turkey are the members of second group. These groups are tested with fixed effect that is part of panel data. The results show that expecially the evaluation values belong to the first group have a very strong explanation power for dependent variable which are countries’ stock index.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/2013
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3947.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.