Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1853
Title: Türkiye’nin 2008-2023 Yılları Arasındaki Enerji Gereksinimini Karşılamak İçin Üç Farklı Senaryo
Other Titles: Three Scenario For Turkey To Provide Energy Requirement Between 2008-2023
Authors: Derbentli, Taner
Kunt, Süleyman Savaş
Isı Akışkan
Head and Fluids
Keywords: Enerji
Enerji Kaynakları
Enerji politikaları
Energy
Energy Resources
Energy Policies
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalışmanın başlangıç bölümünde enerji ile ilgili literatür araştırması sonucu elde edilen bilgiler sunulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde, enerji kaynakları ve Türkiye’nin sahip olduğu enerji kaynakları hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümünde, elektrik enerjisi elde etme yöntemleri incelenmiş, bu yöntemlerin çevre ve ekonomi yönünden kıyaslanmaları yapılmıştır. Çalışmanın son bölümünde Türkiye’nin 2008-2023 yılları arasında gereksinim duyacağı enerji miktarı belirlenmiş, bu durumu sağlayacak çeşitli senaryolar üretilmiştir. Bu çalışmada 15 yıllık sürede elektrik üretimi için gerekli olan kümülatif toplam maliyet; doğalgaza dayalı 1. senaryoda 612 milyar$, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan 2. senaryoda 510 milyar$, nükleer enerjiye dayanan 3. senaryoda 707 milyar$’dır. 15 yıllık sürede Türkiye’nin gereksinim duyacağı ısınma, proses, taşımacılık ve benzer alanlarda kullanmak için tüketeceği ısıl enerjinin kümülatif toplam maliyeti; doğalgaza dayalı 1. senaryoda 1.94 trilyon$, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan 2. senaryoda 1.89 trilyon$, nükleer enerjiye dayanan 3. senaryoda 1.95 trilyon$’dır.
In this study; the energy requirement of Turkey for next 15 years is determined, and some solutions are constituted for this deficiency. The energy requirement of Turkey between 2008-2023 was determined and, was made some energy models to provide this. The numerical solutions are completed with the help of “excel programme”. The data which are attained from survey and from calculation were transfered to the programme, so the complex mathematics operations were done by automaticly. At the end of this automatic calculation the resulst of these alternative models/scenarios were acquired. After that the corresponding was done, and tme most advantange scenario was choosen. For the next 15 years the cumulative total cost for Turkey to acquire electricity which is calculated in projection is 612 bilion$ if the first scnario is aplly. In addition this if Turkey choose the second scenario which is depend on domestic and renewable resources, it will pay 510 bilion$. At last, the cost of last scenario, which is depend on nuclear energy, to acquire the electricity, is 707 bilion$. According to the thermic energy cost the second scenario which is depend on domestic and renewable resources, is the cheapest one while the first scenario, which is depend on natural gas, is the most expensive. The cost of first scnario is 1.94 trillion$. The cost of second scenario for thermic energy which Turkey will need in the next 15 years is 1.89 trillion$. At last the third scnario cost is 1.95 trillion $. All of these costs are cumulative total cost for the next 15 years (2008-2023).
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/1853
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8706.pdf110.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.