Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1827
Title: Türkiye Nin Enerji Politikası İçerisinde Bileşik Isı-güç Üretiminin Yeri
Other Titles: Place Of Cogeneration Within Turkey S Energy Policy
Authors: Derbentli, Taner
Köksal, Barış
Isı Akışkan
Head and Fluids
Keywords: Bileşik Isı-Güç Üretimi
Enerji Politikası
Yasal Düzenlemeler
Enerji Üretimi
Enerji Tüketimi
Cogeneration
Energy Policy
Legal Framework
Energy Production
Energy Consumption
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de uygulanan enerji politikaları ve bu politikaların oluşmasını etkileyen etmenler incelenmiştir. İklim değişikliği etkilerinin azaltılması için yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Ülkelerin enerji tüketiminde hangi kaynaklardan yararlandığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliğiyle ilgili yapılan çalışmalar, bileşik ısı-güç üretiminin bahsedilen ülkelerde enerji kullanımındaki yeri ve ülkelerin enerji tüketimindeki kaynak dağılımının gelecekte nasıl olacağıyla ilgili beklenen gelişmeler bu çalışmada incelenmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke konumunda olması ve AB’ye uyum çalışmaları neticesinde yasal düzenlemelere gitmesi nedeniyle, Avrupa Birliği enerji piyasasıyla ilgili yasal düzenlemeler detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği Bileşik Isı-Güç Yönergesi irdelenmiştir. Türkiye’deki enerji piyasasıyla ilgili yasal altyapı incelenmiştir. Enerji piyasasını serbestleştirme çalışmalarının geçirdiği evrelerden ve günümüzde bulunduğu durumdan bahsedilmiştir. Enerji Verimliliği Kanun Tasarısı Taslağı ve Kojenerasyon Kanun Tasarısı Taslağı irdelenmiştir. Son olarak dünyadaki birincil ve ikincil enerji kaynaklarının üretim ve tüketim değerleri, fiyatlarında görülen ve gelecekte beklenen değişmelerle, arz-talep dengesinin ileride nasıl şekilleneceği incelenmiştir.
In this study, the policies, which are applied in various countries and Turkey, and the factors, which affect formation of energy policies, are examined. The studies about decreasing climate change effects are mentioned. The sources which are used in countries’ energy consumption, renewable energy use, the studies about energy efficiency, the place of cogeneration within energy use and expectations about countries’ energy supply sources are researched. Legal arrangements about European Union energy market are researched in detail because of Turkey’s candidate position for joining European Union and as a result of adaptation studies to EU. Besides, EU Cogeneration Directive is investigated. Legal framework of Turkey’s energy market is researched. Development of stages about liberalization studies of energy market are mentioned. Energy Efficiency Law Proposal and Cogeneration Law Proposal are investigated. Lastly, production amounts, consumption amounts, current prices and price expectations of primer and secondary energy sources and expectations about supply-demand balance are researched.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1827
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4188.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.