Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18267
Title: Brezilya Ritimlerinin Gitarla İcrası Örneğinden Yolaçıkarak Asma Davul Ritimlerinin Gitara Uyarlanması
Other Titles: The Adaptation Of Traditional Drum Rhythms To Theguitar Inspired By The Performance Of Brazilian
Authors: Yavuzoğlu, Nail
Demir, Güneş
599535
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Music
Issue Date: 2019
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç, klasik gitarın Anadolu halk müziği icrasındaki ritmik kullanımına bir katkı sunma çabasıdır. Halk müziğimizdeki zengin ritmik yapıların gitarla icrası elbette önceden yapılmıştır. Basit, birleşik ve karma zamanlı ritimler gitarla, esas olarak icra edilen ritmin ana örüntüsünü ve ana vurgularını duyuracak şekilde çalınmaktadır. Bu kullanımı zenginleştirmek için asma davul ritimlerinin önemli bir referans olabileceğini düşünüyoruz. Halk oyunlarımıza eşlik eden ve bu eşlik esnasında oyundaki farklı figür nüanslarını vurgulamak ve oyuna canlılık katmak amacıyla yoğun bir senkop kullanımına rastladığımız asma davul ritimleri bu yönüyle halk müziğimizde kullanılan çeşitli ritmik yapıların en zengin örneklerini vermektedir. Asma davul ritimlerinin gitara uyarlanmasını pratiğe dökmek istediğimizde elbette ne tür bir gitarın ve hangi gitar üslubunun uygulanacağını belirlememiz gerekir. Böyle bir çalışmada Brezilya gitarı geleneğinin verimli bir yol gösterici olabileceğini düşünmekteyiz.
The aim of this study is to try to contribute to the rhythmic use of classical guitar in Anatolian folk music. The rich rhythmic structures of our folk music have already been performed with guitar in the past. Simple, unified and composite rhythms are played with guitar, mainly to highlight the main pattern and the main emphasis of the rhythm. We believe that rhythms of the traditional drum can be an important reference to enrich this use. In this respect the drum rhythms which accompany our folk dances and which use intensive syncope in order to emphasize the different figure nuances in the dance and add vitality to the dance, give the richest examples of the various rhythmic structures used in our folk music. In an effort to adapt the traditional drum rhythms to the guitar, we need to determine what kind of a guitar and which guitar style we will use. In this study, we thought that Brazilian guitar tradition can be an efficient guide.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/18267
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
599535.pdf23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.