Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1826
Title: Isıl Sistem Bileşenlerinin Yatırım Maliyetleri
Other Titles: Investment Costs Of Thermal System Components
Authors: Derbentli, Taner
Çaka, Durusel
Isı Akışkan
Head and Fluids
Keywords: Kojenerasyon
Gaz türbini
Maliyet hesabı
Ekipman maliyeti
Cogeneration
Gas turbine
Cost calculation
Equipment cost
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ısıl sistem olarak seçilen kojenerasyon sistemini oluşturan bileşenlerin ayrı ayrı maliyetlerini hesaplayabilmek için yöntemler incelenmektedir. Kabuller yapılarak düzenlenen örnekte, ekipman maliyetlerini hesaplayabilmek için 30 MW net elektrik gücü ve 20 barda 14 kg/s buhar üreten gaz türbinli bir kojenerasyon sistemi incelenmiştir. Sistemin kompresör sıkıştırma oranı 8, izantropik türbin verimi %80, izantropik kompresör verimi %86 ve yanmış gazların türbine giriş sıcaklığı 1300K olarak alınmıştır. Maliyetlerin hesaplanması için Valero’nun düzenlediği bağıntılardan yararlanılmıştır. Bulunan maliyetler kullanılarak ekonomik bir çözümleme yapılmış ve üretilen elektrik ve buharın maliyetleri hesaplanmıştır. Maliyetler üzerinde izantropik türbin veriminin, kompresör sıkıştırma oranının ve yanmış gazların türbine giriş sıcaklığının etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, giriş verileri değiştirilerek 16 ayrı sistem oluşturulmuş ve hepsinin bileşenlerinin maliyetleri hesaplanmıştır. Çıkan sonuçlara göre, sadece tek parametreye bağlı olarak maliyetleri düşürmek ya da arttırmak mümkün değildir.
In this study, some methods were searched in order to calculate cost of each component of cogeneration which was selected as a thermal system. The gas turbine cogeneration system which produces 30 MW electricity power and 14 kg/s steam at 20 bars, is used to calculate the costs of system components. Compressor pressure ratio, isentropic turbine and compressor efficiency, inlet temperature of combustion products entering the turbine of the system were selected 8, %80, %86, 1300K. For these costs, Valero’s equation are used. After finding the costs of components, the system is analysed economical and is calculated costs of produced electricity and steam. The economic effects of isentropic turbine efficiency, compresor pressure ratio and inlet temperature of combustion products entering the turbine are analysed. For this study, 16 differerent systems are prepared which have different inlet values and calculated costs of all components. According to found values, increasing or decreasing the costs of system component is not possible with change of only one parameter.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1826
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4182.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.