Linking National Business System With Firm Level Innovation: The Mediating Role Of Intellectual Capital And Absorptive Capacity

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2017
Yazarlar
Ahmad, Bashir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
As business becomes more fast-paced in the early of 21st century, organizational success relies ever increasingly on innovation. Firm's capability to innovate, however can be influenced by a range factors that reside at different analytical levels. In recent years, institutionalists are increasingly trying to explore the impact of macro-level institutions on micro-level (i.e. firm) phenomena. A large body of research in this field, however, has failed to delineate clear mechanisms to explain such linkages. Therefore, this study develops an integrated model with the aim to explore the link between national business system and innovation output at firm level through examining the mediating role of intellectual capital and absorptive capacity in a developing country context. To test the research hypotheses, this study has followed positivist philosophical research tradition and has applied quantitative research methodology. This approach statistically tests theories to determine effects or outcomes of the study and facilitates to generalize such outcomes to the overall population. The research design of this study bears the qualities of the cross-sectional survey research. Target respondents of the survey were set as primarily owner/ managers and in case that this criterion was not met; senior managers and managers were set as secondary respondents. This study followed snowball-sampling method consistent with the loosely coupled sampling frame and key informants methodology.
Örgütler, 21. yüzyılın başlarından beri daha yüksek tempolu bir hale geldiklerinden dolayı giderek daha yenilikçiliğe dayanmaktadır. Bununla birlikte, örgütlerin yenilik yapma kabiliyeti, farklı analitik düzeylerde bulunan bir dizi faktörden etkilenebilir. Son yıllarda, kurumsalcılar daha fazla makro düzeyde kurumların mikro düzey (yani firma) olgular üzerindeki etkisini araştırmaya giderek daha fazla çalışmaktadırlar. Ancak, bu alandaki geniş bir araştırma alanı böyle bağlantıların net bir mekanizmasını tanımlamak için göz ardı edilmiştir. Bu nedenle, bu çalışma, gelişmekte olan ülke bağlamında entelektüel sermayenin ve özümseme kapasitesinin aracılık rolünü incelemek suretiyle ulusal işletme sistemi ile yenilik çıktısı arasındaki firma düzeyindeki bağlantıyı keşfetmeyi amaçlamaktadır. Araştırma hipotezlerini test etmek için bu çalışma, pozitivist felsefi araştırma geleneğini takip etmiş ve niceliksel araştırma metodolojisini uygulamıştır. Bu yaklaşım, çalışmanın sonuçlarını veya sonuçlarını belirlemek için istatistiksel olarak teorileri test eder ve bu sonuçların genel nüfusa genelleştirilmesini kolaylaştırır. Bu çalışmanın araştırma tasarımı kesitsel araştırma niteliklerini taşımaktadır. Ankete katılanlar öncelikle sahibi / yöneticiler olarak belirlenmiş ve bu kriterin yerine getirilmemesi durumunda; üst düzey yöneticiler ve yöneticiler ikincil katılımcılar olarak seçilmiştir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Anahtar kelimeler
Business Administration, Mediation, Intellectual capital, Validity, Reliability, Pakistan, National business system, Innovation, Innovativeness, Absorptive capacity, Businesses, İşletme, Arabuluculuk, Entelektüel sermaye, Geçerlik, Güvenilirlik, Pakistan, Ulusal iş sistemi, Yenilik, Yenilikçilik, Özümseme kapasitesi, İşletmeler
Alıntı