Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18069
Title: Cami İç Mekan Tasarımı Üzerine Bir İnceleme: Karacaahmet Şakirin Camisi
Other Titles: A Study On Mosque İnterior Design: Karacaahmet Şakirin Mosque
Authors: Şener, Sinan Mert
Kızılkaya, Aycan
469104
İç Mimari Tasarım (Uluslararası)
Interior Architectural Design (International)
Keywords: Sanat Tarihi
İç Mimari ve Dekorasyon
Camiler
Dini yapılar
Işık
Karacaahmet Şakirin Cami
Mekan tasarımı
Renkler
İç mekan
İç mimari
Art History
Interior Design and Decoration
Mosques
Religious building
Light
Karacaahmet Şakirin Mosque
Space design
Colors
Interior space
Interior architecture
Issue Date: 2017
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Ülkemizde günümüz cami mimarisi ile ilgili özgün bir tipolojinin oluşturulamaması üzerine, cami tasarımı hakkında farklı öznelerin algılama, değerlendirme ve taleplerindeki ayrımları araştırmak için bir vaka çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, tasarımcılar ile kullanıcılar arasındaki yorum farklılıklarının eleştirel bir bakış açısıyla çözümlenmesi ile cami iç mimarisinin niteliğinin arttırılması bağlamında, cami tasarım süreçlerinde yer alacak mimarlar ve iç mimarlara yeni sorgu eksenleri açılması amaçlanmıştır. Şakirin Camisi kullanıcılarına ve tasarımcılara yapılan tasarımcı anketi olmak üzere iki ayrı katılımcı gruba anket çalışması yapılmıştır. Her iki anket çalışması da, cami iç mekânının nitelikleri, renk ve ışık, biçim, doku-malzeme, mimari eleman, ölçek-oran üst başlıkları altında incelenmiştir.
This study investigates perception and interpretation of different subjects on mosque design has the potential to reveal a trace of deepening tension between architectural and user-based viewpoints. Taking this potential into consideration, it's intented to open up new inquiry axes for the architects who will take part in the mosque design processes, by analyzing the differences in expectation between the designers and the users with a critical perspective for increased quality of the mosque's interior architecture. Two separate surveys were conducted, both surveys contain questions related to headings such as the qualities of the interior, color-light, texture-material, architectural elements, scale.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
URI: http://hdl.handle.net/11527/18069
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.