Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17932
Title: Türk Halk Müziğinde Derleme
Other Titles: The Compilation At Turkish Folk Music
Authors: Emiralioğlu, Afşin
Arat, Sevim
107341
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
derleme
folklor
halk müziği
Türk halk müziğ
Music
Compilation
Folklore
Folk music
Turkish folk music
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye'de, halk müziği alanında, önemli sorunlardan biri olan "derleme" konusu ele alınmıştır. Derleme çalışmalarında; derleme öncesi, derleme ve derleme sonrası aşamalarında yaşanan aksaklıklar halk müziği açısından da çeşitli sorunların oluşmasına sebep olmuştur. Burada, bu üç aşama gözden geçirilerek belli yöntemler ve teknikler sunulmuş, yaşanan aksaklıkların tespiti yapılarak çalışmalara bir yön verilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle 1. bölümde; halk müziğinin bağlı bulunduğu alan olan Folklorun tanımı, amacı ve konulan açıklanmış. Daha sonra halk müziği ve onun en önemli ve belirleyici özelliği olan "anonimlik" meselesi açıklanmıştır. 2. bölümde; Derleme, derleyici, kaynak kişi gibi kavramların açıklamaları yapılmış ve en önemli eksikliklerin kaynağı olan dermecinin donanımı ve derleme öncesi araştırma ve hazırlık safhası olan 1. aşamada yapılacak çalışmalar belirtilmiştir. Burada ayrıca, kaynak kişi ile kurulacak ilişkinin önemi ve ona sorulacak sorular verilmiştir. 3. bölümde; en önemli ve etkin olarak kullanılmadığında çalışmaların verimini düşüren, saha araştırma, metot, yöntem ve teknikleri anlatılarak, bunların kullanış şekilleri, en etkin şekilde kullanma yöntemleri sunulmuştur. 4. bölümde; Derleme çalışmasının son aşaması olan derleme sonrası, yani. derlenen malzemenin değerlendirilmesi aşaması anlatılmıştır. 5. bölümde; Türk Halk Müziği derlemelerinde ortaya çıkmış meselelerin tespitleri yapılmış, ayrıca bu meselelerle ilgili görüşlere yer verilmiştir.
In this study, has been examined one of the most important subjects of the Turkish Folk Music which is the "Compilation". The hitches faced during the pre- compilation, compilation execution and post-compilation phases while the compilation studies, have created various problems in consideration of the folk music. Upon these terms, these three phases have been observed and evident methods and techniques have been submitted. Next to the observation and the stabilization of the hitches, it has been endeavored to find an outlet to the existing trainings. Therefore, in the first section, it has been made an exposure relevant to the folklore, its target and its subjects which largely depend upon folk music; later, has been emphasized the particulars of the folk music and its most important and determining course which is the "Anonymousness". In the second section, have been stated the meaning of the compilation and the compiler and their sources upon person basis; parallel with this endeavour have been exposed their notions. Moreover, have been determined and stabilized the trainings of the first phase which are the preliminary trainings relevant to the equipment of the compiler and which present the most important source of lack of the persons which strive to compile. Furthermore, in addition with the above cognizance's, it has been emphasized the importance of the relation which should be connected with the person who represents the source and have been given the questions which should be asked him. In the third section have been presented and described the field researches, the methods, the techniques which, while a non-utilization with a certain degree of skill and efficiency, diminish the efficacy of the trainings and, in order to avoid these hitches, the VI submitted most efficient utilization techniques which are introduced. In the fourth section, has been explained the post-compilation phase which is the last training of the compilation study, namely the evaluation phase of the compiled material. In the fifth section have been fixed and stabilized the problems arising while the compilation phases of the Turkish Folk Music; furthermore, concerning the matter, have been taken into consideration various points of view.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17932
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107341.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.