Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17916
Title: Beyati Ayin-i Şerif'i Bölümleri Ve Ritm Açısından İncelemeler Ve Düşünceler
Authors: İçli, Selahattin
Barut, Zeynep
22840
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Beyati Ayin-i Şerif-i
Köçek Derviş Mustafa Dede
Türk sanat müziği
Music
Beyati Ayin-i Şerif-i
Köçek Derviş Mustafa Dede
Turkish art music
Issue Date: 1989
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: 17. yüzyılda Köçek Derviş Mustafa Dede tarafından bestelenen Beyati Ayin-i Şerifi dört bölümden ibaret tir. Her bölüme selam adı verilir. Mukabele gelene ğine göre her ayini şeriften önce olduğu gibi, Beyati ayininden önce de büyük bestekar Itrı*nin Rast maka mındaki Nat-ı Şerifi çalınır. Bu nat-ı Şerifi müta- kiben çalınan küçük bir ney taksiminden sonra Ayin ma kamında Peşrevce girilir. Bundan sonra gelen dört bö lüm için ayrı ayrı usuller kullanılır. Bu çalışmada şu noktalar üzerinde durulmuştur : Mevlana hayatı ve eserleri, Mevlevi Musikisi, Mevlevi Ayini, bugün icra edilmekte olan sema töreni, Beyati Ayin-i güftesi, Beyati Ayin* in metin olarak açıklanma sı ve şiirsel açıdan incelenmesi, Beyati Ayininde şiir usul ilişkisi, Beyati Ayin-i Bestekarı Köçek Derviş Mustafa Dede'nin hayatı.
In the 17. century who composed by "Köçek Derviş Mustafa Dede" named the composition of "Beyati Ayin-i Şerif-i" has got 4 parts. Every part's name are "Sâamİ? According to "Mukabele" tradition, before "Beyati Ayin-i", plays the "Uat-ı Şerif" in the Rast tune; by the big. composer of "Itri" like before as to played "Ayin-i Şerif" every time. Following the "Uat-i Şerif" after plays a little "Hey executing n'-J (The Turkish name is "Taksim") enters in the "Peşrev" in the "Ayin tune". It comes after that for 4 parts uses methods seperately. In this study contain at this points : The life of Mevlana and his products, the music of Mevlevi, the ceremony of Mevlevi, the words of Beyati Ayin-i, the explaining of the text of Beyati Ayin-i and the scruti nize of the way of poetic, the connection with poem and method of in the Beyati Ayin-i, the life of compo ser of "Beyati Ayin-i"; "Köçek Derviş Mustafa Dede"
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1989
URI: http://hdl.handle.net/11527/17916
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22840.pdf4.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.