Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17762
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBatur, Afifetr_TR
dc.contributor.authorIşık, Sertaçtr_TR
dc.date2001tr_TR
dc.date.accessioned2019-03-11T14:56:02Z-
dc.date.available2019-03-11T14:56:02Z-
dc.date.issued2001tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/17762-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001en_US
dc.description.abstractKübizm öne sürdüğü görüşlerle, estetik anlayışta, resim sanatının tümüyle dönüşüm geçirmesine yol açan bir modern sanat akımıdır. Batı sanatının natüralizmden kopmasında en önemli etkenler sanatçının hayal dünyasının genişlemesi, teknolojik gelişmeler ve fotoğrafçılık olmuştur. Kübizm' in doğduğu yıllarda İtalya'da Fütürizm, Fransa'da Orfizm, Almanya'da Der Blaue Reiter akımları sanat ortamını etkilerler. Kübizm Empresyonist geleneğe karşı çıkarak, yeni bir biçim dili yaratır. Felsefik bağlamda Kübizm, nesnelerin duyusal görünüşlerini değil, değişmeyen, mutlak bir varlık görünüşünü vermektir. Kübizm'in ilk devresi Picasso'nun Avignon'lu Kızlar adlı tablosuyla başlamıştır. Daha başka bir ifadeyle, Picasso Kübizm'i kışkırtmıştır. Picasso ve Braque Courbet ve Cezanne' dan aldığı mirası kübist temelde bir resimsel sunuşa döktüler. Kübizm ilk devresinden sonra analitik ve sentetik olarak iki döneme ayrılır. Analitik Dönem' de, nesnelerle kişilerin düzlemler halinde aynştırılmasıyla deneysel bir yorumlamaya gidilmiştir. Sentetik Dönem'de ise; gazete, muşamba, teneke gibi çeşitli malzemeler resme sokulmuştur. Bu kolaj çalışmalarında biçimlerin bireşimleri dikkati çeker. Kübizm akımı, bu dönemlerinden sonra gelecekteki gelişmeleri etkilemede bir devrim niteliği taşır. Çağdaş Türk Resmi, Cumhuriyet Dönemi'nde atılan çağdaşlaşma yolundaki atılımlar ile yenilikçi bir döneme girmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupa'ya giden ressamlar yeni eğilimlerle dönerek Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'ni kurmuşlardır. Fakat bu grubun dağınık görünümüne karşın D Grubu, Modern Sanatın kapılarının Türkiye'ye açılmasında kararlı bir çizgi izlemiştir. Kübizm akımına bağlı çalışan sanatçılar, kübist anlayışla köklenmiş, Türk değerlerine uygun olan, kendi üslûplarını oluşturmakla Türk Resmi'ne yeni bir soluk getirmişlerdir.tr_TR
dc.description.abstractCubism is a modern art which caused a total change in painting with the esthetic intellect it proposed. The most important reason for west art to turn away from naturalism was the expansion of artists imagination and photography art. When Cubism emerged, Futurism in Italy, Orfism in France and The Blue Rider in Germany were the influential movements the art. Cubism creates a new language form by resisting Impressionism. In cubist philosophy, Cubism shows the absolute stability of the material instead of its emotional profile. The first period of Cubism started with Picasso's "Les Demoisselles d' Avignon". In another word Picasso was the instigating figure in Cubism. Picasso and Braque changed the inheritance, which they received form Cezanne and Courbet, into a cubist based painting representation. After the first period Cubism falls into analytic and synthetic periods. In analytic period objects and people are plattered and separated as an experimental comment. In synthetic period, things like newspaper, tins and linoleum are used in painting. In these collage works, the gathering of shapes is important. Cubism would have a revolutionary effect after all these periods in the future. The Contemporary Turkish Painting entered a new age with the contemporaneous steps during the first years of the Republic. In these years, The painters came back from Europe with new tendencies and formed "The Independent Painters and Sculptors Association". Compared to the disorganisation of this group, The D Group certainly opened the doors to modern art in Turkey within a decisive framework. Cubists artists combining cubism and the national values of the country brought a new understanding to Turkish paintingen_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectGüzel Sanatlartr_TR
dc.subjectSanat Tarihitr_TR
dc.subjectKübizmtr_TR
dc.subjectResimlertr_TR
dc.subjectTürk resim sanatıtr_TR
dc.subjectFine Artsen_US
dc.subjectArt Historyen_US
dc.subjectCubismen_US
dc.subjectPicturesen_US
dc.subjectTurkish painting arten_US
dc.titleÇağdaş Türk Resminde Kübist Eğilimlertr_TR
dc.title.alternativeCubist Inclinations In Contemporary Turkish Paintingen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID107376tr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.contributor.departmentArt Historyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107376.pdf13.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.