Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17762
Title: Çağdaş Türk Resminde Kübist Eğilimler
Other Titles: Cubist Inclinations In Contemporary Turkish Painting
Authors: Batur, Afife
Işık, Sertaç
107376
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Güzel Sanatlar
Sanat Tarihi
Kübizm
Resimler
Türk resim sanatı
Fine Arts
Art History
Cubism
Pictures
Turkish painting art
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Kübizm öne sürdüğü görüşlerle, estetik anlayışta, resim sanatının tümüyle dönüşüm geçirmesine yol açan bir modern sanat akımıdır. Batı sanatının natüralizmden kopmasında en önemli etkenler sanatçının hayal dünyasının genişlemesi, teknolojik gelişmeler ve fotoğrafçılık olmuştur. Kübizm' in doğduğu yıllarda İtalya'da Fütürizm, Fransa'da Orfizm, Almanya'da Der Blaue Reiter akımları sanat ortamını etkilerler. Kübizm Empresyonist geleneğe karşı çıkarak, yeni bir biçim dili yaratır. Felsefik bağlamda Kübizm, nesnelerin duyusal görünüşlerini değil, değişmeyen, mutlak bir varlık görünüşünü vermektir. Kübizm'in ilk devresi Picasso'nun Avignon'lu Kızlar adlı tablosuyla başlamıştır. Daha başka bir ifadeyle, Picasso Kübizm'i kışkırtmıştır. Picasso ve Braque Courbet ve Cezanne' dan aldığı mirası kübist temelde bir resimsel sunuşa döktüler. Kübizm ilk devresinden sonra analitik ve sentetik olarak iki döneme ayrılır. Analitik Dönem' de, nesnelerle kişilerin düzlemler halinde aynştırılmasıyla deneysel bir yorumlamaya gidilmiştir. Sentetik Dönem'de ise; gazete, muşamba, teneke gibi çeşitli malzemeler resme sokulmuştur. Bu kolaj çalışmalarında biçimlerin bireşimleri dikkati çeker. Kübizm akımı, bu dönemlerinden sonra gelecekteki gelişmeleri etkilemede bir devrim niteliği taşır. Çağdaş Türk Resmi, Cumhuriyet Dönemi'nde atılan çağdaşlaşma yolundaki atılımlar ile yenilikçi bir döneme girmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupa'ya giden ressamlar yeni eğilimlerle dönerek Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'ni kurmuşlardır. Fakat bu grubun dağınık görünümüne karşın D Grubu, Modern Sanatın kapılarının Türkiye'ye açılmasında kararlı bir çizgi izlemiştir. Kübizm akımına bağlı çalışan sanatçılar, kübist anlayışla köklenmiş, Türk değerlerine uygun olan, kendi üslûplarını oluşturmakla Türk Resmi'ne yeni bir soluk getirmişlerdir.
Cubism is a modern art which caused a total change in painting with the esthetic intellect it proposed. The most important reason for west art to turn away from naturalism was the expansion of artists imagination and photography art. When Cubism emerged, Futurism in Italy, Orfism in France and The Blue Rider in Germany were the influential movements the art. Cubism creates a new language form by resisting Impressionism. In cubist philosophy, Cubism shows the absolute stability of the material instead of its emotional profile. The first period of Cubism started with Picasso's "Les Demoisselles d' Avignon". In another word Picasso was the instigating figure in Cubism. Picasso and Braque changed the inheritance, which they received form Cezanne and Courbet, into a cubist based painting representation. After the first period Cubism falls into analytic and synthetic periods. In analytic period objects and people are plattered and separated as an experimental comment. In synthetic period, things like newspaper, tins and linoleum are used in painting. In these collage works, the gathering of shapes is important. Cubism would have a revolutionary effect after all these periods in the future. The Contemporary Turkish Painting entered a new age with the contemporaneous steps during the first years of the Republic. In these years, The painters came back from Europe with new tendencies and formed "The Independent Painters and Sculptors Association". Compared to the disorganisation of this group, The D Group certainly opened the doors to modern art in Turkey within a decisive framework. Cubists artists combining cubism and the national values of the country brought a new understanding to Turkish painting
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17762
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107376.pdf13.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.