Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17724
Title: Leke, Işık Ve Dokunun Plastik Değer Olarak Resimde İrdelenmesi
Authors: Bezeyiş, Şadan
Boşnak, Emin
30639
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Güzel Sanatlar
Dokular
Işık
Leke
Resimler
Fine Arts
Tissues
Light
Stain
Pictures
Issue Date: 1994
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Sanat eserinin incelenmesi, hem genişliğine, hem derinliğine bir araştırma gerektirmektedir. Bu genişlik dünyanın bütün yüzeyi, derinliğide tarihin geçmiş yüzyıllarıdır. Onun içindirki, dünya Plastik Sanatların (Resim- Heykel-Mimari) irdelenmesine yönelme, sanat kültürünün tanınmasında tek yoldur. Bunu yapmadan yöresel değerlendirmelere gitmek, kimi iddialar çerçevesi içinde kalmak durumunu ortaya çıkarır. Bu çalışmanın amacı da yapıtlarındaki somut ve soyut nesnelerin plastik olarak zihinsel duyumlama yeteneğimizde bambaşka etkiler uyandırmak amacını gütmesidir. Bu bağlamda dünya sanatında, resmin dilini oluşturan öğelerin yapıtlarımda da irdelenmesi problem olarak ortaya konulan sorunlara çözüm getirmiştir. Plastik Sanat'ın en belirgin özelliği ve onu bilimden ayıran nitelikler den biri aynı amaç içinde değişik -zaman zaman apayrı çözümler verebilmesi- bu durumdan ötürü de çağlan, toplumları, kişileri birbirinden ayıran değişik estetik tercihlerin ortaya çıkmasını sağlamasıdır. Fonksiyonu belirli ve sınırlı bir öge için dahi, görsel açıdan farklı, hatta bambaşka etkiler uyandırabilecek algılama söz konusu olabilmektedir. Bu olgu Sanat'ın niteliği ve gücü hakkında basit fakat ilginç, aynı zamanda kesin bir yargı olarak ifade edilebilir. Resim düzlemindeki görsel elemanlar, plastik bir düzen oluşturacak şekilde kullanılması biçimi oluşturmaktadır. Resimde biçimi oluşturan öğeler çizgi ve renk olarak karşımıza çıksada leke çizgiden ve renkten daha etlilidir. Birinci bölümde homojen bir yüzeyle zıtlaşan alan olarak tanımlanan lekenin çizgiden ve renkten etkili olduğu irdelenmekte; ikinci ve üçüncü bölümlerde ışığın ve dokunun resimdeki yerleri saptanmaktadır. Dördüncü bölümde Görsel etkileri bilinç düzeyinde belli bir süreçten geçirmek için, sözlü olarak tanımlamak, irdelemek vasıflandırmak kuram sal içeriğe dönüştürmek amacı güdülmüştür. Bu amaçla Geştalt teorileri kapsamında var olan tüm ilkeler ve etmenler göz önüne alınarak komposizyon bütünlüğü aranmaya çalışılmıştır. Beşinci bölümde örnek olarak önerileni yapıtlarındaki Leke-doku ve ışığın bütüne anlam kazandıran, onu oluşturan parçalar olarak değil; bu par çaların ne şekilde biraraya geldikleri ve parçalar arasındaki ilişki açıklan maya çalışılmıştır. Bunun için biçimsel organizasyon, alan kuvvetleri ve izomorfizim kavramları ile görsel etkinlik irdelenmiştir.
Examining an art object reguires to make research bath on the cultural and historical context of it. Therefore, analysing the " Visiual Arts" -paintings, sculpture and architecture is the only way of getting know the culture through the art. Without this research method, referring to the regional evaluations cause corruptions by narrow-minded theories. Purpose of my work is to create different visual impressions through various visiualization of figurative and non-figurative patterus. In that context, there is a solution brought to the problem of pattern element, which is an existing problem in the painting world. The most characteristic feature of visual arts, and what makes it different than a science is the different solutions and aesthetic preferences throughout the ages under same circumstances. Even a little object, having a certain function and a limited form can cause totally different visual impressions. This can be a very simple, sharp and charming expression of "power of the art". The placing of the visual elements in a plastic order on the painting surface is making the pattern. The elements making the pattern are the drawings and the colors, but the shade-which can be commented as another element-is more efficent. In the first chapter, shade, described as an opposing area to a homogenous surface, is discussed as a more efficient element compared with drawings and color. In the second and the third chapters importance of texture and light is discussed. In the fourth chapter, due to the necessity of solidifeing the visual effects, to describe it, to analyse and classify it and finally making a theory of it, we refer to Geştalt theory and its components. In the fifth chapter the painting elements shade, texture and light in my VIII sample works are tried to be explained not as painting elements making it a whole, but through the relations between them. Therefore pattern organisations, areal forces and isomorphism concepts and visual efficency is discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1994
URI: http://hdl.handle.net/11527/17724
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30639.pdf3.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.