Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17711
Title: Individual Conversion From Alevism To Sunnism: Reconsidering Identity Transformation In The Context Of Urbanization And Turkish Politics
Other Titles: Alevilikten Sünniliğe Bireysel Dönme: Kentleşme Ve Türkiye Siyaseti Bağlamında Kimlik Dönüşümünü Yeniden Düşünmek
Authors: Serdar, Ayşe
Akpınar, Neslihan
393630
Political Studies
Siyaset Çalışmaları
Keywords: Sociolog
Alawis
Alawiism
Transformation
Urbanization
Identity change
Sunnism
Beliefs
Islamisation
Sosyoloji
Aleviler
Alevilik
Dönüşüm
Kentleşme
Kimlik değişimi
Sünnilik
İnançlar
İslamlaşma
Issue Date: 2015
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: This thesis addresses some Alevis' estrangement from their traditional belief system and worship forms and their conversion into conservative Sunni Islam in relation to their experience of urbanization process and encounters with Sunnism i.e. Sunnification politics of the Turkish state, Sunni people's behaviors and interactions with them. In-depth interviews were carried out by the thirteen informants. Sunnification of the informants is basically examined in terms of factors, motivations and relationalities which lay behind the Sunnification process. Secondly, the thesis analyzes how those informants identify themselves with regard to religious, cultural and political sensitivities during their conversion process and its aftermath.
Bu tez, kentleşme sürecinin ve Sünnilik ile karşılaşmaların (devletin Sünnileştirme politikaları, Sünni insanların davranışları ve Alevilerin onlarla etkileşimleri) eşlik ettiği bazı Alevilerin geleneksel inanç ve ibadet biçimlerinden uzaklaşmasını ve muhafazakar Sünni-İslama dönmelerini ele almaktadır. 13 kişi ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Temel olarak Sünnileşmeye neden olan faktörler, motivasyonlar ve ilişkiselliklerin neler olduğu incelenmektedir. İkincil olarak, bu kişilerin kimlik dönüşümü süreci ve sonrasında kendilerini dinsel, kültürel ve siyasal olarak nasıl tanımladıkları analiz edilmektedir.
Description: Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/17711
Appears in Collections:Siyaset Çalışmaları Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
393630.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.