Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17693
Title: Anadolu Rock'ta Melodik, Armonik Ve Ritmik Yapı: 1965-1975
Other Titles: Melodic, Harmonic And Rhythmic Structure In Anatolian Rock: 1965-1975
Authors: Baysal,ozan
Güner, Burçin Bahadır
418001
Müzik
Music
Keywords: Müzik
Armoni
Etnomüzikoloji
Milli kimlik
Müzik
Müzik kültürü
Müzik tercihi
Popüler müzik
Protest müzik
Ritim
Rock müzik
Music
Harmony
Ethnomusicology
National identity
Music
Music culture
Music preference
Populer music
Protest music
Rhythm
Rock music
Issue Date: 2015
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Anadolu rock ortaya çıktığı altmışlı yıllarda Türkiye'de özgün bir müzikal türün oluşumuna olanak sağlamıştır. Bu müzikal tür Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan Rock n Roll ile Anadoludaki makam müziği geleneğinin bileşiminden oluşmuştur. Eserlerde görülen majör, minör ve frigyen modaliteleri genel olarak makam müziği özellikleri göstermekte ve melodik seyir açısından da birbirleriyle büyük benzerlikler taşımaktadır. Melodik ritim açısından da her sanatçının belirli kalıpları sıkça kullandığı görülmektedir. Ayrıca ilk eserler yedi, sekiz ve onbir heceli olup; genellikle halk şiirlerinden bestelendiği için ritmik bölünmeler benzer biçimde kurulmuştur. Orijinal şarkı sözlerinin de yine halk şiirinde gördüğümüz bu hece ölçüleriyle yazıldığı görülmektedir. Makam müziği ile olan ilişkisinden dolayı sahip olduğu kendine has modal yapısı armonik açıdan da Batı'daki benzerlerinden farklılaşmaktadır. Majör modalitede I, IV ve V akorları her ne kadar form açısından blues ve rock n roll'a benzese de armonik yürüyüşün belirli akor kalıplarından oluşmadığı görülüyor. Minör modalite de ise hem V-i kadansının hem de popüler müzikte sıkça kullanılan bVII-i kadansının kullanıldığı görülmektedir. Frigyen modalitede ise bII-i ve bVII-i kadansları kullanılmaktadır.
When Anatolian rock first emerged in Turkey in sixties, it also contributed to the formation of an authentic musical style. This new musical style is a fusion of American Rock n Roll and Anatolian makam music. Generally modal structures such as major, minor and phrygian are very similar to makam music in terms of melodic lines and alterations. Artists use particular rhythmic patterns. The influence of folk songs and traditional poetry over lyrics forms these rhythmic patterns in seven, eight and eleven-syllable structure. As a result, original lyrics have the same syllabic structure. Altough these modalities share the same harmonic concepts, triads, harmonic successions and some cadences in the west, they differ from these structures in terms of chord choices and harmonic function. In major, ussage of I, IV and V chords are very similar to Blues and Rock n Roll. But there is not any fixed chord progression. In minor, V-i and bVII-i cadences are used by different artists. Also in phrygian -a very widely used modal structure- bII-i and bVII-i cadences give the characteristic sound of Anatolian Rock.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/17693
Appears in Collections:Music Graduate Program - Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418001.pdf4.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.