Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17606
Title: Hanehalkı Harcama Esneklikleri Ve Çocuk Maliyeti Türkiye Örneği
Other Titles: Expenditure Elasticities Of Households And Child Cost- He Case Of Turkey
Authors: Selim, Raziye
Kaya, Gizem
393635
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Hanehalkı
Maliyet
Talep fiyat esnekliği
Tüketici davranışı
Tüketici harcamaları
Tüketim davranışları
Tüketim harcamaları
Çocuklar
Economics
Household
Cost
Demand price flexible
Consumer behavior
Consumer expenditures
Consumption behaviours
Consumption expenditures
Children
Issue Date: 2015
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada Türkiye'de hanehalklarının, çeşitli mal gruplarına ait harcama esneklikleri, gelir dağılımının farklı noktalarındaki hanehalklarının harcama esnekliklerindeki farklılaşmaları ve eşdeğerlik ölçeklerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle TUİK'in 2003, 2007 ve 2011 yıllarına ait Hanehallkı Bütçe Anketlerinin mikro veri seti kullanılarak hanehalklarının harcamalarına yönelik analizler yapılmıştır. Buna göre hanehalkları, her yıl için %20, %60 ve %20 'lik gelir gruplarına ayrılmıştır. Tüm yıllarda, en düşük gelirli grubun bütçelerinden en çok payı gıdaya, yüksek gelirli grubun ise bütçelerinden en çok payı konuta ayırdıkları gözlemlenmiştir. Türkiye genelinde ise harcama bakımından en çok bütçe payına sahip mal grupları gıda, konut ve ulaştırma grupları olmuştur. Öte yandan 2007 yılından 2011 yılına doğru ulaştırma payında ise gözle görünür bir biçimde artış gözlemlenmiştir. Türkiye geneli için gıda, alkol-sigara-tütün, sağlık gibi harcamaların zorunlu mal özelliği gösterdiği görülmüştür. Kültür-eğlence, eğitim gibi mal grupları düşük gelirliler için zorunlu mal olarak bulunurken, aynı mallar yüksek gelirli gruplar için lüks mal olarak bulunmuştur. Çocuk maliyetinde 0-5 yaş arasındaki bir çocuğun maliyeti %32 ile %42 oranı arasında, 6-14 yaş arasında bir çocuğun %41 ile %48 oranı arasında, 15-19 yaş arasında bir çocuğun ise %33 ile %43 arasında olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma sonunda elde edilen sonuçlar gelir grupları arasındaki tüketim davranışları arasındaki farklılıklarını göz önüne sermektedir.
In this study, it is aimed to estimate income elasticity and equivalence scale of a variety of goods at different points of the income distribution of households in Turkey. Therefore it is used household budget survey Turkish Statistical Institute which is belong to 2003, 2007 and 2011. Households are allocated to their income groups for each year as 20% 60% and 20%. For all year, the largest share of the budget is found as food of the lowest income groups, while housing is observed of greatest share of the budget of high-income groups. With most commodity groups share in terms of budget spending in Turkey are food, housing and transportation groups. On the other hand, transport share is observed an increase from 2011 to 2007 in a visible manner. In general of Turkey, Food, health goods, alcohol and tobacco were observed as necessary feature of spending. Culture-entertainment and education groups are found as essential goods for low-income groups, while the same goods are found as luxury goods for high-income groups. Cost of children is found between 32% and 42% ratio for a child with 0-5 years of age, 41% 48% for a child with 6-14 years of age, and 33% and 43% for a child with 15-19 years of age. All these results illustrate the consumer behavior differences between income groups for 2003, 2007 and 2011.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/17606
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
393635.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.