Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17582
Title: Konservatuar Mezunu Türk Halk Oyunları Öğretmenlerinin Halk Eğitimi Merkezlerindeki Çalışma Ortamlarının İncelenmesi
Other Titles: A Study on the working environment of conservatory graduated folk dance teachers in public education centers
Authors: Ay, Göktan
Ural,Sema
122690
Geleneksel Danslar
Traditional Dances
Keywords: Eğitim ve Öğretim
Halk eğitim merkezler
Halk oyunları
Usta öğreticiler
Yaygın eğitim
Çalışma ortamları
Çalışma ortamları
Öğretmenler
Education and Training
Public education centres
Folk dances
Master instructors
Non-formal education
Work environment
Work environment
Teachers
Issue Date: 2002
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Konservatuar mezunu halk oyunları öğretmenlerinin halk eğitimi merkezindeki çalışma ortamının incelenmesi konusunu açıklamak için; Yaygın eğitimin tanımı yapılmış, örgün ve yaygın eğitimin yasal dayanakları belirtilmiştir. Yaygın eğitimden kimlerin faydalandığı hakkında bilgi verilmiştir. Tarihi gelişimi içerisinde Cumhuriyetten önceki dönemde yaygın eğitim faaliyetleri; mescitler ve camiler, medreseler, ahilik, loncalar, Türk ocakları, ordu, Enderun okulları olarak ele alınmıştır. Cumhuriyet döneminden günümüze kadar olan gelişim süreci anlatılmıştır. Yaygın eğitimin amaçları açıklanmış, halk eğitimi merkezlerinde düzenlenebilir kurslar, sosyal ve kültürel kurslar, mesleki ve teknik kurslar olarak iki başlık halinde ele alınıp örnekler verilmiştir. Anketler iki form halinde düzenlenmiştir. Birinci anket formunda Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü kurslar şubesi müdürüne, halk oyunları öğretmenlerinin halk eğitim merkezlerindeki konumu hakkında beş maddelik sorular yöneltilerek cevapları alınmıştır. İkinci anket formunda çeşitli halk eğitimi merkezlerinde görev yapan, konservatuar mezunu halk oyunları öğretmenlerine kurumlarındaki çalışma ortamları hakkında yirmi beş maddelik sorular sorulmuş cevapları ve önerileri alınmıştır. Cevaplan alınan ondokuz halk oyunları branş öğretmeni ortak ve farklı görüşlerini çalıştığı ortamlardaki olumlu yada olumsuz koşullarını, yasa ve yönetmeliklerde görülen boşlukları ifade etmişlerdir. Kendilerine gönderilen anket sorularına cevap vermeyen halk eğitimi merkezinde görev yapan konservatuar mezunu halk oyunları öğretmenlerinin adı soyadı çalıştığı kurum ili ve ilçesi liste halinde hazırlanarak anket cevaplarının sonuna ilave edilmiştir. Anket cevaplarından elde edilen veriler değerlendirilip sonuç kısmının oluşumu sağlanmıştır
In order to study the working environments of folk dance teachers, graduated from conservatories, in "public education centers". Common education, the legal basis of common and regular education is defined. Information on the people taking benefit from common education is given. Throughout its historical development, common education activities in pre-republic term is taken as Mosques and "Mescif's (small mosques), "Medrese'"s (Moslem theological school), "Ahilik", "Lonca"s (guild of tradesmen'), "Türk Ocakları", "Ordu" (army) and "Enderun Ocakları", Development from the republic era to the present day is explained. The goal s of common education is explained, applicable courses on "public Education Centers" taken in two headings of social and cultural, and, professional and technical courses, with samples. Questionnaires are designed as two forms. On the first form, five questions asked on the state of teachers in "public education centers", to the manager of courses in the public education centers apprenticeship and Common Education Headquarters of National Education Ministry. On the second questionnaire form, 25 questions asked to conservatory graduated folk dance teachers working in many different "public education centers" on their working environment, answers and suggestions taken. Nineteen folk dance branch teachers expressed their common and distinct opinions, positive and negative conditions on their working ' environments, obscure points of their laws and regulations. The list of teachers who not answered the questionnaire, attached after the answers section, with their names, surnames, working institutions, cities and area names. The data from the questionnaire answers are evaluated and the final section is formed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/17582
Appears in Collections:Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122690.pdf3.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.