Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17530
Title: Türk ve Yunan müziğinde buzuki çalgısı ve yaylı buzuki önerisi
Other Titles: Bouzouki in Turkish and Greek music and bowed bouzouki suggestion
Authors: Çolakoğlu Sarı,Gözde
Akay,Sadettin
393638
Çalgı-Ses
Performance & Voice
Keywords: Müzik
Buziki
Müzik aletleri
Tasarım
Türk müziği
Yaylı çalgılar
Yunan müziği
Music
Bouzouk
Musical instruments
Design
Turkish music
String instruments
Greek music
Issue Date: 2015
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Popüler Yunan müziği çalgıları arasında öne çıkan buzuki, sahip olduğumuz ortak müzik kültürüne bağlı olarak Türkiye'de ilgi gören, aktif olarak ve profesyonellerce icra edilen bir çalgı olduğu için sosyo – kültürel bakımdan önem taşımaktadır. Buzuki çalgısı hakkında yapılmış çalışmalarda görülen eksikliği gidermek ve böylece çalgı bilimine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada literatür taraması ve uygulamalı olarak çalgı yapım teknikleri yer almaktadır. Beni Yaylı Buzuki yapımı için harekete geçiren düşüncelerden en önemlisi buzukinin kendi has ses karakteristiğin oluşumunda büyük rol oynayan tekne formunun kullanılarak yaylı bir çalgı formatına dönüştüğünde elde edilecek ses karakteristiği ve icra imkanlarını tespit etmek olmuştur. Çalışmada, buzuki yapımcılığında ihtiyaç duyulan alet, malzeme ve ağaçlar belirtilerek yapımcılık geleneğinde yoğunlukla tercih edilen ağaç türleri hakkında bilgiler üzerinde durulmuştur. Literatür taraması yapılarak buzukinin kökenlerine ilişkin teorilere yer verilerek buzuki ile ayrılmaz bir bütün olan rembetika müziği ile olan ilişkisi detaylı olarak incelenmiştir. Tarihte öne çıkan buzuki icracıları ve çalgıya olan katkıları süreçte sahip oldukları önemden ötürü çalışmada yer almıştır.
The Bouzouki as a most traditional and popular instrument of Greek music is very important musical instrument between Turkey and Greece according to common history of these two neighbor countries. In this paper we have tried to resolve the problem of less information about bouzouki with instrument making perspective while making a new bouzouki kind musical instrument which we call bowed bouzouki. Also I have tried to connect my knowledge that I learned in İstanbul Technical University during my studies in the department of bowed instrument making with bouzouki making as a special research area of my current life. To reach the sources that written in Greek, I used my knowledge of Greek which I am attending the language lessons in Greek Consulate in Istanbul for over three years. The bowed bouzouki is made by me as a handcrafted instrument in my studio. During the process I tried to use traditional instrument making techniques as much as I can. One of the aims of building bowed bouzouki is to find the answer for the question: "how bowed instrument sounds from bouzouki acoustic box?". The other aim of this project is to give a new perspective to the traditional bouzouki. I believe that the bowed bouzouki will take place in the orchestras which play rembetika music. After the making of bowed bouzouki I arrange interview with some luthiers and musicians to collect feedback about this musical instrument to develop this project in the future.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/17530
Appears in Collections:Çalgı-Ses(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
393638.pdf5.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.