Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17362
Title: Léon Parvillé : Osmanlı modernleşmesinin eşiğinde bir Fransız sanatçı
Other Titles: This thesis entitled ''Leon Parvillee: A French artist on the threshold of Ottoman modernity''
Authors: Batur, Afife
Aoki, Miyuki
175084
Sanat Tarihi
Art History
Keywords: Sanat Tarihi
Art History
Issue Date: 2002
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: "Leon Parvillee: Osmanlı Modernleşmesinin Eşiğinde Bir Fransız Sanatçı" adlı bu tez, 19. yüzyılda hem Osmanlı İmparatorluğu'nda hem Fransa'da yaşamış Fransız sanatçı Leon Parvillee (1830-1885) üzerine yapılmış monografîk bir çalışmadır. Tezin başlıca iki amacı vardır: Birincisi, yalnızca bazı yapıtları bilinen Parvillee'nin hayatını daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarmaktır. İkincisi ise, şimdiye kadar sınırlı konular üzerinde tartışılmış Parvillee'nin çalışmalarım, daha geniş bir perspektif içine değerlendirmektir. Birinci amacın tamamlanması için, hem İstanbul'da hem Fransa'da arşiv belgeleri araştırıp derlenmiştir. Sonuçta, özellikle Parvillee'nin İstanbul'daki etkinlikleri, çağdaş meslektaşları ve iş ortamı hakkında şimdiye kadar hiç bilinmeyen bazı bilgiler elde edildi. Tezin ikinci amacı olan yeni perspektifi kurmak üzere de, Osmanlı modernleşmesi ve modernliğinin yarattığı kategori kavramları üzerinde duruldu. Heykeltraş olarak yetişmiş Leon Parvillee, genç yaşta Osmanlı İmparatorluğu'na gelip İstanbul'da bir atölye sahibi olur. Özellikle 1867 Paris Evrensel Sergisi 'nde Osmanlı Pavyonu'nun inşaasmda edindiği deneyimle kendini mimar olarak tanımlamaya başlayan Parvillee, vefat ettiği zamanki belgelerde ise seramik sanatçısı olarak kayıdedilmiştir. Tek sözcükle ifade edilemeyen bu kişilik, "meslek" kavramınm sınırlarının belirsizleşleştiği dönem ile de ilgilidir. Parvillee'nin yaşadığı sınır durumu, sadece meslek alanları ile kalmamıştır. Bir Fransız olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış olan Parvillee, kültürel olarak da, iki farklı dünyanın arasında kalmıştır. Avrupalı tasarımlara yönelmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nda bir Parisli olarak bu gereksinmeyi karşılar ve Paris'e döndükten sonra da, deneyimli bir uzman olarak Türk mimarisi ve süslemesi hakkında bir kitap çıkartır ve Osmanlı çinilerinden esinlenerek seramikler üretmeye başlar. Modernleşmenin eşiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nda uzun yıllar yaşayan Leon Parvillee, kimlik arayışı içinde bulunan tipik bir 19. yüzyıl sanatçısıdır.
This thesis, entitled "Leon Parvillee: A French Artist on the Threshold of Ottoman Modernity" is a monographic research on Leon Parvillee (1830-1885), who lived both in the Ottoman Empire and France in 19th century. It has two fundamental objectives: the first is to illuminate various unknown aspects of Parvillee's life and work in a more comprehensive form. The second is to evaluate Parvillee's position in a broader perspective than the limited context in which so far it has been viewed and discussed. In order to reach the fisrt of the two goals, we have relied on archival material preserved both in Istanbul and in France. As a result, we could find information so far unknown especially on Parvillee's activitiy in Istanbul and on the milieu of his colleagues in that context. As for the second goal, the broader perspective we were concerned with, we have reflected on the categories and concepts inherent in the process of Ottoman modernization and modernity. Trained at first as a sculpter, Leon Parvillee traveled to Istanbul and here owned an atelier during his youth. After the experience of directing the construction of the Ottoman pavillion in the Paris Universal Exhibion of 1867, he began to gain a reputation as an architect. But in the documents regarding his death, he is mentioned a ceramic artist. The fact that his personality cannot be described with one single word, is a typical feature of a period in which professional boundaries began to overlap. The "frontier" situation experienced by Parvillee is not only a professional one. As a Frenchman who lived in the Ottoman Empire, his cultural location was also on the border between two worlds. As a Parisian artist he could respond to the increasing request of European designs in the Ottoman Empire. Reversely, after his return to Paris he could publish, as an expert on the topic, a book on Turkish architecture and decoration and begin to produce ceramic items inspired by the Ottoman tradition. Dwelling on the threshold of Ottoman modernity, Parvillee is a typical 19th century artist in search of identity.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/17362
Appears in Collections:Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175084.pdf26.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.