Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17123
Title: Farklı Konut Tipleriyle Oluşturulan Konut Düzenlerinde Kullanıcı İlişkileri
Other Titles: User's Relationships In Housing Clusters, Formed By Different Dwelling Types
Authors: Bölen, Fulin
Kaya, Mehmet
56020
Şehir ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Keywords: Aile yapısı
Fiziksel çevre
Konut planlaması
Sosyal çevre
Toplu konutlar
Yaşam tarzı
Family structure
Physical environment
Housing planning
Social environment
Mass houses
Life style
Issue Date: 1996
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma kapsamında, farklı konut tipleriyle oluşturulan konut düzenlerinde kullanıcıların ilişkilerini etkileyen faktörler incelenmiştir. Toplu konut yerleşmelerinde, kullanıcıların komşuluk ilişkilerinin, çevreden memnuniyetlerinin, çevreye duyarlılıklarının ve yerleşmeyi tercih sebeplerinin hangi etkilerle farklılıklar gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın temelini oluşturan kullanıcı, fiziksel çevre, sosyal çevre ilişkilerinin ve bunları etkileyen faktörlerin tanımlanması önem taşımaktadır. Toplu konut yerleşmelerinde, oluşturulan konut ve mekan tipolojilerinde, aktivite alanlarında, kullanıcıların sosyal ilişkiler kurabilmelerini sağlayacak çözümler üretmek için önemli tasarım ölçütlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 6 bölümden oluşmaktadır: 1. Bölüm'de, konunun amacı, yönyemi ve kapsamı açıklanmıştır. 2. Bölüm'de, toplu konut tasarımını etkileyen fiziksel ve sosyal çevre ilişkileri üzerinde durulmuş, birbirleriyle etkileşimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bölüm 3'te, konut ve konut çevresiyle ilgili fiziksel çevre faktörleri ve kullanıcı ile ilgili sosyal çevre faktörlerinin toplu konut yerleşmeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kullanıcı özellikleri içinde, aile yapısı ve yaşam tarzı, konut ve konut çevresi özellikleri içinde, konut grubu tipolojileri tanımlanmaya çalışılmıştır. 4. Bölüm'de, Ataköy 7.-8. Kısım ve Halkalı Toplu Konutları örnek alanlarında yapılan alan araştırması bulguları ve gözlemler sunulmuştur. 5. Bölüm'de, alan araştırması sonuçları değerlendirilerek komşuluk ilişkisini etkileyen faktörler arasında korrelasyonlar yapılmıştır. Böylece komşuluk ilişkisini en çok etkileyen değişken belirlenmeye çalışılmıştır. 6. Bölüm'de, araştırmanın sonuçları değerlendirilerek, toplu konut uygulamalarında tasarımı etkileyecek faktörler üzerinde durularak çeşitli öneriler getirilmiştir.
In this study, factors which effect users' neighbourhood relationships within housing clusters, formed by different dwelling types, were examined. The aim was to find out positive or negative effects of the physical and social environment factors on the users in mass housing design. To identify the users' physical environment properties that form the basis of the research and to find out the relationships between the users' physical environment, social environment are very important. For that reason, in mass housing design it is necessary for planners to find out the physical and environmental factors and the users' characteristics. The research consists of 6 parts: In the first part the objective, the method and the content of the subject were explained. In the second part, the social, environmental factors which effect the mass housing design are analysed. The effects of the social environment factors on mass housing settlements related to the user and the physical environment factors related to the house and house environment were examined. Different ideas on these factors were explained. Ideas due to the objective of the research were found out. Moreover the existing researches that aim to find out the users' satisfaction from the environment and their social interactions were evaluated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1996
URI: http://hdl.handle.net/11527/17123
Appears in Collections:Şehir ve Bölge Planlama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56020.pdf9.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.